Regiondirektörens mejl kastade – kan vara tjänstefel

När tidningarna begärde ut regiondirektör Jan Grönlunds mejl tog det stopp. Det visade det sig att alla utom ett hade raderats.

Sörmland 8 maj 2020 05:30

Tidningen har begärt ut mejl som har skickats till och från Region Sörmlands regiondirektör Jan Grönlund. Detta är ett led i granskningen av smittspridningen av coronaviruset inom äldreomsorgen och hur kommuner och region har hanterat detta. Det rör sig om ett 90-tal mejl, bland annat mellan regiondirektören och regionens kommunikationsdirektör, samt mejl från kommunchefer i länet.

Av alla de mejl tidningen begärt att få ta del av, har endast ett lämnats ut. Alla övriga har, enligt regionens chefsjurist Caroline Dexfalk, raderats. Men enligt tryckfrihetsförordningen är mejl som skickats till en myndighet eller mellan självständiga delar i en organisation att betrakta som allmänna handlingar. Trots det har även de mejl som skickats från kommunerna till Jan Grönlund, och som Caroline Dexfalk håller med om är allmänna, raderats.

Att mejlen har raderats är i enlighet med de regler för gallring som finns inom regionen, enligt Dexfalk.

– Det är helt i sin ordning enligt vårt regelverk att göra så här, säger hon.

En del av de mejl tidningen begärt ut var bara några dagar gamla. Men de var redan raderade innan tidningens begäran kom in, enligt Caroline Dexfalk.

– Janne (Grönlund reds. anm) har gallrat det här tidigare. Han är väl väldigt noggrann.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har tagit del av ärenderader för mejl som tidningen begärt ut. Enligt honom får man inte gallra allmänna handlingar på det här sättet, utom om det rör sig om rena oväsentligheter.

– Det de kan gallra, det är skräp, spam eller liknande, eller "hej, vill du gå på lunch" och sådant, säger han.

Att gallra andra typer av allmänna handlingar är inte tillåtet, enligt Olle Lundin.

– Han våldför sig på offentlighetsprincipen. Det där skulle absolut kunna bedömas vara tjänstefel. Det här är antingen uttryck för bottenlös inkompetens, eller kriminellt, säger Olle Lundin.

Att radera allmänna handlingar förhindrar allmänhetens insyn, konstaterar Lundin vidare.

Caroline Dexfalk menar att det är en "bedömningsfråga" var gränsen går för vad som måste sparas.

– Vi kanske gör olika bedömning, Olle Lundin och jag. Vi följer vårt beslut och jag vill påstå att det är korrekt. Det finns ingen skyldighet att spara allt man har i sin mejl, säger Caroline Dexfalk.

– Det är precis sånt här som vi, journalister och allmänhet, vill kunna granska, säger Olle Lundin.

Jan Grönlund bekräftar för tidningen att han är snabb med att radera mejl som han inte anser måste sparas.

– Ja, jag gallrar fortlöpande. Jag följer de regler som gäller för vad som ska diarieföras. I övrigt gallrar jag stenhårt, för jag vill inte ha en överfull mejlbox. Är jag osäker rådfrågar jag alltid Caroline (Dexfalk, reds. anm).

Men mejl som kommer från en annan kommun är att betrakta som allmänna handlingar?

– Jag följer de riktlinjer jag får från Caroline. Vi har en väldigt duktig chefsjurist som ser till så att de här frågorna blir korrekt hanterade.

Vi har talat med en jurist som säger att det man kan gallra exempelvis är spam och rena oväsentligheter, men att allt annat måste sparas och att det är tjänstefel att gallra övriga handlingar.

– Jag tänker att då får väl någon begära att den frågan prövas och så får vi rätta oss efter det, säger Jan Grönlund.

Är du beredd att utifrån vårt samtal se till att det görs en överprövning av det här?

– Jag har ju följt de regelverk som finns. Det finns inga mejl kvar att lämna ut.

Arkivlagen SFS 1990:782

Enligt 3 § 3 st. gäller att: Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov

Myndigheter har rätt att gallra information i enlighet med 22 § samma lag. Dock gäller att rätten att gallra inte leder till att syftet i 3 § 3 st. inte uppfylls.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Granskning: Corona
Sörmland

Efter tidningens granskning – fler covidsjuka äldre får vård på sjukhus

Sörmland

Geriatrikprofessorn fortsatt kritisk: "Det värsta som hänt i svensk sjukvård och äldrevård"

Sörmland

Regeringen utreder mörkläggning av coronauppgifter

Krönika

Eva Burman: Bra att myndigheternas öppenhet sätts under lupp

Sörmland

Läs hela vår corona-granskning här – artikel för artikel

Visa fler
Läs mer!

Så undviker du fallgroparna med hybridmöten: "De som är med på distans upplever att de får kämpa"

Leo, 8 veckor, fick svårt att andas – en av många RS-patienter på överfulla Mälarsjukhuset: "Blir bara fler"

Listan på företag som fått störst korttidsstöd under pandemin – Volvo CE toppar med en kvarts miljard

Störst smittspridning bland barn: "Vaccinationen har stor betydelse"

Barnläkarens varning: "Har aldrig upplevt värre RS-epidemi – skydda era minsta"

Visa fler