Låt regionerna ta över ansvaret för särskilda boenden

Debatt 9 november 2021 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under pandemin blev problemen i äldreomsorgen tydliga, och regeringens Coronakommission konstaterade att betydande systemfel var en orsak till att den var illa rustad att hantera en pandemi. Men problemen med ett otillräckligt regelverk, brist på bemanning, kompetens och rimliga arbetsförhållanden har varit kända under lång tid. Trots att Inspektionen för vård och omsorg år efter år rapporterat om bristerna i svensk äldrevård kvarstår de utan bättring.

I dag delas ansvaret för äldreomsorgen mellan kommun och region. Kommunerna i Sörmland ansvarar för hemtjänst och särskilda boenden enligt Socialtjänstlagen samtidigt som de äldres vårdbehov ska tillgodoses inom Region Sörmlands hälso- och sjukvårdsuppdrag och enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Antalet äldre som bor kvar hemma har ökat de senaste decennierna, samtidigt som antalet platser på särskilda boenden minskat kraftigt. På särskilt boende lever därför i dag de mest sköra äldre med komplexa sjukdomar och funktionsnedsättningar vilket medför stora och föränderliga vårdbehov. Det gör att synen på särskilda boenden behöver omvärderas så att de får en tydlig plats i vårdkedjan.

Vi föreslår därför att regionerna övertar ansvaret för de särskilda boendena för äldre inom primärvården, så att:

– Fler äldre kan få mer förebyggande och planerad vård. Det ökar livskvalitet och trygghet samtidigt som det avlastar akutmottagningarna. Med ansvarig läkare i primärvården och personlig vårdplan möjliggörs en bättre planering.

– Kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas. När läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och omsorgspersonal befinner sig i samma organisation kan medicinska behov lättare uppmärksammas.

– Äldrevården får tillgång till regionernas kunskapsorganisation och samverkan inom Nationell kunskapsstyrning, där vårdprofessionernas kunskap i allt högre grad ska styra vården.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell utreder på regeringens uppdrag äldreomsorgen och ska ta fram ett förslag på en äldreomsorgslag. Vi vill uppmana regeringen att i ett tilläggsdirektiv ge Olivia Wigzell i uppdrag att utreda hur ansvaret för särskilda boenden kan överföras till regionerna.

Så länge ansvaret är delat mellan region och kommun får de mest sköra äldre betala priset. Nu är det dags för politiken att sluta väja för frågan och ta itu med grundproblemet.

 

Jan Nilsson
Professor och ordförande i Tankesmedjan Vård och Vetenskap


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Bättre villkor för vårdens hjältar

Debatt: Personalen i äldreomsorgen får utbilda sig på arbetstid

Kommunernas egen vårdpersonal ratar influensavaccinet – kritiseras av smittskyddet: "Riktigt sorgligt"

Skarp JO-kritik efter tidningens corona-granskning: "Bristande förståelse och respekt"

Sörmland

Regionen: 20 fall av vaccinfusk – "skadar förtroendet"

Visa fler