Debatt: Flygplatsen – ett spel med skattebetalarnas pengar

7 december 2016 05:00

Eskilstuna kommunföretags styrelse har nyligen fattat ett beslut om en inriktningsstrategi för Eskilstuna flygplats.

I den beskrivs flygplatsen som en, idag sovande men imorgon, fantastisk möjlighet för kommunen. För cirka 600 miljoner kronor finns möjlighet att skapa en attraktiv flygplats som har möjlighet att bli Arlandas komplement i mellersta Sverige.

Hundratals arbetstillfällen ställs i utsikt. Beloppet 600 miljoner kronor beskrivs som ett lågt belopp jämfört med andra liknande investeringar. Miljöfrågorna berörs ytterst knapphändigt. Vårt intryck är att ingen med kompetens i klimatpolitik har varit inblandad i arbetet.

Vänsterpartiet är av en annan uppfattning. Vi menar att flygplatsutbyggnader i första hand bör vara en nationell angelägenhet. Det behövs en nödvändig strukturomvandling, där antalet flygplatser blir färre i mellersta Sverige. Norrköping, Linköping, Nyköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro, Gävle, Borlänge - alla dessa kommuner ser enbart till sitt egenintresse och försvarar sin egen flygplats utan minsta förmåga att se till den regionala nyttan.

Det är inte ekonomiskt försvarbart att alla dessa kommuner, varav Eskilstuna nu ser ut att bli en, inom en 100 kilometers radie satsar stora resurser på respektive flygplats. Dessutom riskerar de sammantagna satsningarna att långsiktigt dränera Arlanda som nationellt flygplatsnav, vilket kan komma att innebära att många internationella avgångar flyttas till Kastrup.

Det totala årliga underskottet för de kommunala flygplatserna är idag ca 350 miljoner. En flygplats, i en kommun av Eskilstunas storlek, kan erfarenhetsmässigt förväntas generera ett årligt underskott på cirka 20-25 miljoner kronor.

Vi bedömer att det inriktningsbeslut som Kommunföretags styrelse beslutat, riskerar att försämra kommunens ekonomi på ett högst påtagligt sätt. Detta är ett ekonomiskt högriskprojekt. Dessutom kommer ett av kommunens klimatmål, att bli en fossilfri kommun 2050, inte vara möjligt att uppnå då tillgången till biobränsle är starkt begränsat för flyget.

Nationellt föreslår också miljömålsberedningen, alla partier är eniga, att utsläppen för inrikes flyg ska minska med 85 procent fram till 2045. Även detta mål blir omöjligt att uppnå med nya investeringar i flygplatser.

Vänsterpartiet kommer att aktivt arbeta mot en kommunal satsning på Eskilstuna flygplats. Vi vill se en samordnad nationell eller regional strategi för hur flyget ska ut – eller avvecklas – i mellersta Sverige. På så sätt får vi en bättre ekonomisk utveckling och dessutom kan våra nationella, regionala och lokala miljömål bättre uppfyllas.

Vi har slutligen två frågor till Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna:

* Kommer kommunen att satsa ekonomiskt på de stora investeringar (600 miljoner kronor) som beskrivs i Kommunföretags beslut?

* Hur ska kommunens mål om en fossilfri kommun uppnås om flygtrafiken kraftigt ska öka på flygplatsen?

Maria Chergui, gruppledare Vänsterpartiet

Maria Forsberg, ordförande Vänsterpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!