Lantbrukare: Kräv lokalproducerat drivmedel i regionbussarna

11 oktober 2016 05:00

I Sörmland planeras två biogasanläggningar, en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping. När anläggningarna kommer i gång kan de med god marginal försörja all kollektiv busstrafik i länet. De båda anläggningarna har fått ett statligt investeringsstöd på sammanlagt 72 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet. Bidraget skapar en unik möjlighet för Sörmland att få tillgång till ett lokalproducerat förnybart drivmedel till ett konkurrenskraftigt pris.

Båda anläggningarna kommer att producera biogas från bland annat stallgödsel. De ägs till stor del av lokala lantbrukare och planeras att vara färdiga 2018. Sammanlagt beräknas de båda anläggningarna minska utsläppen av växthusgaser med nära en halv miljon ton under sin livstid. Minskningen sker genom att utbudet av biodrivmedel ökar och genom att läckaget av metan från gödsel minskar.

Men för att produktionen ska kunna starta behövs långsiktiga avtal med en eller flera köpare av biogasen. Vi vill därför uppmana politikerna som beslutar om kollektivtrafiken i Sörmland att vid kommande upphandlingar av busstrafik ställa krav på biogas och därmed öka miljö- och klimatnyttan samt ta hänsyn till övriga samhällsnyttor.

Vi ser tre sådana samhällsnyttor med biogasen som politikerna i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet borde ta hänsyn till när de ställer krav på drivmedel i upphandlingarna.

Prisstabilitet. Kollektivtrafiken i Sörmland drivs idag på förnybara drivmedel, primärt biodiesel. Sannolikt kommer efterfrågan på biodrivmedel att öka de kommande åren och därmed riskerar också priset att stiga kännbart. Genom att sluta avtal med lokala producenter kan ett lågt och stabilt drivmedelspris säkras för en lång tid framåt.

Den lokala nyttan. Biogas är ett förnybart lokalproducerat drivmedel som även bidrar till hållbar tillväxt. En lokal drivmedelsproduktion skapar lokala arbetstillfällen och bidrar till Sörmlands tillväxt och utveckling, framförallt på landsbygden.

Kretsloppet. Biogas utgör en grundbult i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Som en biprodukt till biogasen kommer anläggningarna att producera biogödsel som är ett utmärkt organiskt gödselmedel, inte minst för ekologisk odling. När biogödseln används sluts kretsloppet och näringen återförs till Sörmlands odlingsmarker.

För att kollektivtrafiken, och Sörmland, ska kunna dra nytta av de aktuella biogasanläggningarna behöver politikerna i direktionen för Södermanlands kollektivtrafikmyndighet redan i år fatta ett inriktningsbeslut där biogas prioriteras inom regiontrafiken. Ett bra exempel på hur man kan agera är Kalmar län som i sina upphandlingskrav kräver fossilfria drivmedel varav minst 65 procent ska vara biogas. Utan en tydlig satsning på biogas är risken hög att det statliga investeringsstödet på 72 miljoner kronor måste lämnas tillbaka och Sörmland går miste om både arbetstillfällen och ett lokalproducerat förnybart drivmedel.

Politikerna i Sörmland måste våga ställa krav på biogas vid upphandling av kollektivtrafik så att vi kan få tillgång till ett förnybart alternativ som sluter kretslopp, gynnar den lokala landsbygden och arbetsmarknaden samt minskar risken för kostnadsökningar.

Anders Eriksson, Kjulsta, Stigtomta

Kjell Johansson, Sjukälla, Jönåker

P-G Jarlö, Kyrkbyn, Stigtomta

Lars Andersson, Björktorp, Stigtomta

Per-Olof Andersson, Haresta, Stigtomta

Ulrik Helgstrand, Rösäng, Ålberga

Ingemar Danielsson, Valsberga Gård, Åkers Styckebruk

Ove Sjöberg, Ulvhälls Gård, Strängnäs

Peter Hammarstedt, Malmby Lantbruk, Malmby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!