Skolgårdar med plats för lek

Nu vill S-M-C-majoriteten klämma ihop barnen på så små ytor att deras hälsa och skolresultat riskeras.

15 april 2016 05:00

S-M-C-majoriteten planerar en ny skolbyggnad med plats för 425 elever vid Björktorpsskolan, ett område där många skolbarn finns redan idag. Enligt majoritetens plan skulle den nya skolgårdens friyta per barn vara endast ca 13 kvadratmeter - ungefär lika mycket som lagen säger att tre frigående höns ska ha. Boverkets rekommendation är 30 kvadratmeter per barn.

V och MP ser mycket positivt på en utbyggnad av den kommunala skolan i Eskilstuna. Vi ser det stora behovet av utökade skollokaler för fler elever i vår växande kommun. Men vid nybyggnation är det oerhört viktigt att kommunen också värnar barns utrymme på skolgårdarna.

De erfarenheter som finns visar tydligt att utemiljön är viktig för barns utveckling och att de måste ha bra skolgårdar med tillräckliga friytor. Det är viktigt för motion, utevistelse, integration, lek, lärande och social utveckling vilket bidrar till bättre studieresultat. Det påverkar också en rad aspekter kopplat till barnens hälsa och välmående så som stresshantering, nattsömn, välbefinnande, koncentrationsförmåga, kondition, styrka, immunförsvar, mental hälsa och vikt.

Boverkets rekommendation är att skolgårdar ska ha en friyta på 30 kvadratmeter per barn inom grundskolan. FN:s barnkonvention säger att "Barnets bästa ska styra alla beslut om barnet". Plan och bygglagen (2:7) säger att barn ska ha "lämpliga plaster för lek, motion och utevistelse". Idag har de flesta kommunala skolorna i Eskilstuna en skolgård på 20-25 kvadratmeter per barn.

Mot bakgrund av detta är S-M-C-majoritetens politik mycket negativ för våra skolbarn. Först sänkte man anslagen till skolan med ca 70 miljoner. Nu vill man klämma ihop barnen på små ytor så att deras hälsa och skolresultat riskeras. Nedskärningar och mindre plats för lek, lärande och avkoppling är det sista barn och ungdomar i Eskilstunas skolor behöver.

För Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer barnets bästa i första hand. Vi yrkade därför i stadsbyggnadsnämnden den 18 mars att barnen efter utbyggnaden av Björktorpsskolan ska ha minst 20-25 kvadratmeter friyta per barn, alltså ungefär den yta som andra kommunala skolor i Eskilstuna har. Dessutom yrkade V och MP på att riktlinjer för yta och kvalitet på Eskilstunas skolgårdar ska tas fram. Båda dessa förslag avslog S-M-C-majoriteten.

I kommuner som Uppsala, Huddinge, Göteborg, Lund och Malmö har man redan antagit riktlinjer som säger att barn ska ha 30 kvadratmeter eller mer per individ. Detta för att säkerställa barnens hälsa och välbefinnande. Därför är S-M-C-majoritetens beslut mycket oroande och det tycks som att man vill sätta en ny standard i kommunen långt under Boverkets rekommendationer.

MP och V vill att de skolor som byggs ska vara klokt planerade från början, med tanke på att de kan komma att användas i 50-100 år. Vi vill inte riskera försämrad hälsa och sämre skolresultat för barn och ungdomar i Eskilstuna under lång tid framöver.

Stordriftstanken får inte vara huvudspåret i Eskilstunas skola. Vi måste alltid utgå från våra barn och ungdomars bästa.

Linus Pettersson (MP), ledamot Stadsbyggnadsnämnden

Joel Hamberg (V), andre vice ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Maud Ekman (V), ersättare Stadsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!