Det måste bli enklare att pendla i Sörmland

Olika delar av kollektivtrafiken måste passa ihop bättre. Det borde exempelvis vara möjligt för Sörmlandstrafiken att anpassa sina bussturer till tågen på ett bättre sätt än i dag, skriver ordföranden för Bygdenätverket i Sörmlandshjärta Peter Sandberg.
Olika delar av kollektivtrafiken måste passa ihop bättre. Det borde exempelvis vara möjligt för Sörmlandstrafiken att anpassa sina bussturer till tågen på ett bättre sätt än i dag, skriver ordföranden för Bygdenätverket i Sörmlandshjärta Peter Sandberg.

Debatt 22 februari 2023 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla vinner på smartare pendlingsmöjligheter. För kommunerna i Sörmland skapar bra kollektivtrafik en stabil kompetensförsörjning för företagen. Skatteintäkterna för kommunen ökar när fler väljer att bosätta sig i till exempel Flen. Även om alla sommarboende inte bosätter sig permanent, så bidrar deras behov av varor och tjänster till att regionen utvecklas och näringslivet får intäkter.

Under coronapandemin fanns en grupp storstadsbor som vande sig vid att bo i sina fritidshus utanför stadskärnorna. Många skulle säkert kunna tänka sig att bli bofasta eller bo mer i sina fritidshus om det gick att pendla på ett rimligt sätt. 

 

Kollektivtrafiken påverkar på många olika sätt. Dagens timmar blir knappa och stressen ökar på grund av förseningar eller plötsliga förändringar av tidtabellen. Att pendla till jobbet kan påverka hälsa och liv negativt. Det här har påvisats i flera studier. Det måste gå och lita på kollektivtrafiken. Det borde gå att synka tåg och bussar bättre, så att det inte uppstår orimliga väntetider och onödiga stopp. 

 

Människors rörlighet är här för att stanna. Trycket på kollektivtrafiken kommer att öka. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det också önskvärt att fler åker kollektivt. 

Sedan många år finns det ett växande behov av ökat underhåll och ökad kapacitet i kollektivtrafiken. Ofta handlar debatten om nya tåg, nya spår och bättre parkeringsmöjligheter – stora infrastruktursatsningar och många års segdragna politiska förhandlingar. 

Visst är det nödvändigt med en långsiktig plan för att säkerställa goda, stabila och förutsägbara kommunikationer till rimliga priser för pendlarna i Sörmland. Det behöver inte handla om mer pengar utan snarare om smarta och innovativa sätt att sätta ihop tidtabeller och tänka på resenärernas bekvämlighet. 

 

Olika delar av kollektivtrafiken måste passa ihop bättre. Det borde exempelvis vara möjligt för Sörmlandstrafiken att anpassa sina bussturer till tågen på ett bättre sätt än i dag. 

Här är ett typiskt exempel från en pendlare på Facebook: ”Tåget 9:07 brukar jag ta och buss dit 08:35, men nu har de flyttat bussen till 08:49 samt att den stannar i Orrhammar och Orrö. Då missar jag tåget även om dess nya avgångstid är 09:11. Jag har sökt ett jobb i Katrineholm, men det kan jag ju bara glömma...”

Ett annat exempel är att tåg från Stockholm till Flen tar en knapp timme. Den som ska vidare till Vadsbro, en mil utanför Flen, ser ofta baklyktorna på bussen och kan få vänta närmare en timme tills nästa avgång. 

 

Det är också rimligt att hantera frågor som handlar om säkra och bra vänthallar med generösa öppettider, möjligheten att köpa en kopp kaffe och uppsöka en toalett. De vänthallar som finns bör också vara öppna så länge som trafiken går. 

Majoriteten av dem som reser kollektivt är kvinnor. Det är en viktig jämställdhetsfråga att lägga resurser på att förbättra den kollektiva pendlingen. Det underlättar för kvinnor att vidga sin arbetsmarknad och den egna försörjningen. 

 

Sörmland är ett fantastiskt län med fantastiska livsmiljöer. Bättre möjligheter till pendling är en förutsättning för att locka fler till de kommuner som behöver en ökande befolkning för att öka skatteintäkter och klara av att hålla en rimlig nivå på den kommunala servicen. Det kommer också att underlätta livet för de invånare som redan bor och verkar här.

 

Peter Sandberg
Ordförande Bygdenätverket i Sörmlandshjärta


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa