Förskolans verksamhet måste anpassas efter antalet barn

Debatt 22 januari 2023 17:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid det senaste nämndsammanträdet i Förskolenämnden gick information ut om en anpassning av verksamheten. I media beskrevs det som en besparing, det väckte frågor och oro hos många. Förskolan är en plats där vi lämnar det allra viktigaste och käraste vi har, det är naturligt att oro uppstår vid förändringar.

Men det handlar inte om besparingar utan om en anpassning av verksamheten. En ny verklighet med färre antal barn sätter förskolans verksamhet i en ny situation.

Behovet av anpassning beror på minskade intäkter, eftersom antalet barn sjunker resulterar det i en lägre tilldelning av pengar till verksamheten. Det hela leder till att en omställning av verksamheten behöver göras kommande år. Orsakerna till detta är flera.


Förskoleverksamheten som bedrivs i kommunen planeras flera år i förväg med hjälp av information från Statistiska centralbyrån (SCB) där man följer befolkningsutvecklingen. SCB:s statistik är det verktyg som finns, och det behöver ses över. Antalet barn i förskoleåldern har under 2022 sjunkit med cirka 200 barn och antalet beräknas minska ytterligare med cirka 200 under år 2023 i Eskilstuna. Det betyder i praktiken att det tilldelas mindre pengar till verksamheten då det styrs av antalet barn.

Orsakerna till hur beräkningarna, som legat som grund för planeringen, kunnat visa så fel kan vara exempelvis det begränsade flyktingmottagandet och minskade födelsetal. Barngrupperna förväntas öka i storlek igen år 2027.

 

Förskoleverksamhet bedrivs ofta i lokaler med långa hyreskontrakt och med hänsyn till kommande år, med eventuella variationer i antal barn, behöver det beaktas i planeringen för framtiden.

Personaltätheten och storleken på barngrupper mäts också den genom statistik och där framkommer det tydligt att Eskilstuna ligger bra till. Storleken på barngrupperna i Eskilstuna utmärker sig positivt, det är i genomsnitt 5 barn, upp till 7 barn färre i grupperna jämfört med andra liknande städer. 

 

Resultatet av dessa faktorer blir att verksamheten behöver anpassas, eftersom ekonomin och resurserna och behoven minskar. Som politiker har man ett stort ansvar att fördela skattepengar på det klokast möjliga sättet. Vi kan inte betala för halvtomma förskolor, utan måste jobba för att hitta en balans i verksamheten så att den fungerar även framåt i tiden när det sker nya förändringar. 

Den personal som berörs kommer att få stöd i omställningen och alla alternativ till eventuella förflyttningar till andra områden inom kommunen kommer att undersökas. Det handlar om värdefull personal med viktiga erfarenheter som ska tas tillvara på bästa sätt. Varsel är det absolut sista alternativet att ta till. 

Anpassningen, som planeras, ska inte märkas ute i verksamheterna hos barnen. Arbetet med omställningen ska ta hänsyn till att en god kvalitet upprätthålls och att resurserna fördelas jämnt så att alla barn får den högkvalitativa utbildning och omvårdnad de har rätt till. Det är tydligt uttryckt att förskoleverksamheten i Eskilstuna ska sträva efter högsta möjliga kvalitet och små grupper. Det jobbar vi i politiken för – hela tiden. 


Förskolan är en av de absolut viktigaste delarna i en människas utveckling. En bra förskola, med fokus på språkutveckling och kvalitativ undervisning är ett av de bästa sätten för att motverka utanförskap och social problematik senare i livet. Det är riktigt bra förebyggande arbete.

Förskolan ska finnas till för att ge alla barn samma goda förutsättningar för ett bra liv. 


Nina Tuncer 
Ordförande (S) förskolenämnden Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa