Ge Region Sörmland ansvar för äldreboendena

Debatt 29 januari 2023 16:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

.De mer än 3 400 äldre i Sörmland som i dag lever på särskilda boenden har ofta svåra sjukdomar som hjärtsvikt, cancer och demens. För att kunna ge en god vård till denna utsatta och sköra grupp är behovet av medicinsk kompetens stort.

De kvalitetsproblem som finns i det medicinska omhändertagandet av äldre på särskilda boenden har länge varit kända, men blev ännu tydligare under pandemin. 

I en färsk granskning konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att ingen av kommunerna lever upp till kraven. IVO pekar framför allt på långvarig kompetens- och personalbrist. Blöjor som inte bytts på 17 timmar, felaktig medicinering och patienter som lämnats med svår andnöd och ångest är bara några av de fasansfulla exemplen på vanvård som IVO tar upp.

 

Detta är förstås oacceptabelt – vården av de sjukaste äldre måste förbättras och det snabbt. Lösningen är att flytta ansvaret för de särskilda äldreboendena från kommunerna till regionerna. Inom regionerna bör de särskilda boendena organiseras under primärvården. 

 

Tankesmedjan Vård & Vetenskap ser tre huvudsakliga fördelar med en sådan ordning:

För det första skulle fler äldre få en mer förebyggande och planerad vård. Den person som är listad hos en ansvarig läkare i primärvården har en personlig vårdplan, vilket möjliggör bättre planering. När det finns behov av sjukhusvård kan den organiseras via särskilda vårdplatser i samverkan med primärvården, så kallad Nära vård. Sammantaget skulle patienternas livskvalitet och trygghet öka, samtidigt som akutmottagningarna kan avlastas.

För det andra skulle kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas. Om läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och omsorgspersonal finns i samma organisation kommer medicinska behov hos de äldre att uppmärksammas i betydligt större utsträckning än i dag. Nu försvåras kommunikationen dels av att kommuner och regioner har olika system för dokumentation, dels av de två huvudmännens sekretessregler.

För det tredje skulle äldreomsorgen få tillgång till regionernas kunskapsorganisation. Regionerna övergår alltmer till samverkan inom så kallad Nationell kunskapsstyrning, där de olika vårdyrkenas kunskap i högre grad ska styra vården. Om den verksamhet som bedrivs på de särskilda äldreboendena också i högre grad får denna typ av styrning skulle verksamheten kraftigt förbättras.

 

En alternativ lösning som ibland framförs i debatten är att behålla det kommunala ansvaret och i stället satsa på ökad medicinsk kompetens bland personalen. Tankesmedjan Vård & Vetenskap tror dock inte att det är en klok eller effektiv lösning, eftersom det delade vårdansvaret skulle kvarstå. 

I en sådan lösning skulle äldreboendena dessutom gå miste om den kompetens och den struktur för att arbeta i vårdteam som redan finns inom hälso- och sjukvården i regionerna. De skulle heller inte kunna ta del av regionernas redan väl etablerade samarbete med universitet och högskolor och därmed inte få tillgång till den vetenskapliga kompetens som krävs för att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.De nya styrena i Sörmland behöver svara på följande fråga: Vill ditt parti överföra ansvaret för särskilda boenden från kommunerna till regionerna?

Det parti som svarar ja på den frågan har just valt en väg som på riktigt kan förbättra livet för Sörmlands allra sjukaste äldre.Jan Nilsson
Professor i hjärtkärlforskning vid Lunds universitet 
Ordförande i Tankesmedjan Vård & Vetenskap


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa