Hög tid att klimatanpassa Sörmlands skogar

Tallskog klarar torka.

Tallskog klarar torka.

Foto: Helena Landstedt/TT

Debatt2022-08-03 08:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

.Sommarvärmen ger behagliga kvällar och badtemperaturer, men långa högtryck leder till torka och brandrisk i skogen. Inom skogsbruket märker vi också att de långsiktiga förutsättningarna i naturen håller på att rubbas. Klimatförändringarna och jordens ökande medeltemperatur påverkar i högsta grad Sörmlands skogar.

Ett exempel på det är granbarkborren som gynnades av den varma sommaren 2018, vilket blev starten för mängder av döda granar i södra Sverige. Skadorna har delvis blivit så stora eftersom gran planterats på fel marker, där det riskerar att bli för torrt. Vår svenska gran är känslig för torka och när trädens försvarsförmåga sänks blir de tacksamma byten för den svärmande insekten. Samtidigt klarar tall torka bättre, och lövskog minskar risken för att skogsbränder sprids. Det är därför bra att Skogsstyrelsen nyligen förbjudit plantering av gran på olämplig mark.

Den svenska skogen ska räcka till mer än någonsin. Skogen ska ge råvara så att vi kan byta fossila produkter mot förnybara, trähusbyggandet ökar och cellulosabaserade material blir vanligare i kläder. Skogen ska också vara trevlig att vistas i och erbjuda en livsmiljö åt svenska djur och växter. Hur ska då skogen räcka när klimatet förändras? Ett svar är att den måste växa bättre, bli robustare och mer motståndskraftig.

Det är hög tid att ställa om i Sörmlands skogar. Skogen växer långsamt, därför behöver vi snarast växla upp insatserna för att klimatanpassa skogen. Skogssällskapet vill bland annat se följande åtgärder:

  • Mer forskning om hur inhemska trädslag kan växa bättre. Skogssällskapet finansierar till exempel flera forskningsprojekt för klimatsmart skogsskötsel som både ger god riskspridning och genererar den efterfrågade råvaran.
  •  Planera för skogens klimatscenarier. Skogsbranschen behöver ta hänsyn till prognoserna kring temperatur, nederbörd och andra faktorer som påverkar trädens tillväxt. Då kan vi med ansvarsfull och kunskapsbaserad skötsel ge skogarna förutsättningar att klara ett nytt klimat.
  • Mer varierat skogsbruk. Genom att blanda såväl trädslag som skötselmetoder mer kan vi skapa skogar som är trevliga att vistas i och gynnar biologisk mångfald. Vi kan då också få god riskspridning samt ökad motståndskraft mot skadegörare och extremväder.

Klimatkrisen kräver att hela samhället ställer om – även skogsbranschen. Alla aktörer behöver ta ansvar för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk som skapar starka och motståndskraftiga skogar.

Det är hög tid att klimatanpassa Sörmlands skogar.