I ord och i handling sätter vi skolan först i Strängnäs

Vi kan se en betydande segregation inom skolväsendet i Strängnäs kommun, skriver barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M) och 1:e vice ordförande Nasra Ali (S).
Vi kan se en betydande segregation inom skolväsendet i Strängnäs kommun, skriver barn- och utbildningsnämndens ordförande Kenneth Larsson (M) och 1:e vice ordförande Nasra Ali (S).

Debatt 3 februari 2023 16:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. För oss Socialdemokrater och Moderater i Strängnäs är utbildning vår främsta prioritering. Vi ska se till så att hela utbildningsväsendet håller måttet, från förskola till vuxenutbildning. 

 

I Strängnäs grundskolor går i dag cirka 4 800 elever, alla dessa elever har rätten att mötas av en skola som förvaltar och utvecklar deras individuella förmågor så långt det någonsin är möjligt. 

Det övergripande målet är att när våra elever lämnar skolan efter nionde klass ska de alla vara behöriga till vidare studier på gymnasienivå. 


Dit når vi inte i dag, framför allt inte i den kommunala halvan av Strängnäs skolsystem (i högstadiet går varannan elev i friskola). Skälen skiljer sig från elev till elev samtidigt som vi vid en nationell utblick kan se att vi möter samma problematik som väldigt många andra kommuner i Sverige. 

Det kan röra sig om alldeles för hög frånvaro, upplevd och reell otrygghet, bristande stöd från hemmet eller helt enkelt att man flyttat till landet (nyanländ) så sent relativt nian att man helt enkelt inte hinner ta till sig nödvändig kunskap. 


Där vi sticker ut är att vi kan se en betydande segregation inom skolväsendet i vår kommun. Segregationen yttrar sig i att det skiljer sig avsevärt i elevernas måluppfyllelse framför allt mellan olika huvudmän (kommunala skolor kontra fristående). 

För att bryta segregationen behövs kraftfulla åtgärder både vad gäller resurser i stort till skolan, men framför allt behöver de kompensatoriska insatserna utvecklas. 

 

Det handlar bland annat om att se över det nuvarande kösystemet för att öka likvärdigheten. Om att ge lärarna goda förutsättningar att fokusera på elevernas lärande i klassrummet likväl som vi fokuserar på tidiga insatser för barn och elever som behöver det, oftast redan i förskolan. Vi behöver också minska frånvaron samt öka tryggheten i skolan och på fritiden.

 

Vi ser utbildning som en av de avgörande frågorna och att det krävs kraftsamling för att förbättra skolresultaten och stärka likvärdigheten.  

I ord och i handling i den gemensamma majoritetsförklaringen sätter därför vi Moderater och Socialdemokrater Skolan högst på dagordningen i alla nämnder, inte bara barn- och utbildningsnämnden utan också i till exempel  social-, teknik-, bygg- och kulturnämnden samt inte minst i kommunstyrelsen. 

 

I den majoritetsförklaring vi enats om säger vi: ”Genom att utgå från det kompensatoriska uppdraget ger vi alla elever i Strängnäs kommun tillgång till en skolgång där höga kunskapsresultat och hög likvärdighet är målet.”


Skolan påverkar allt och alla i vårt samhälle. Av den anledningen är det också viktigt att vi har en bred politisk samsyn från såväl majoritet som opposition kring såväl analys som åtgärder. 

Vår förhoppning och ambition är därför att vi under den nu just inledda mandatperioden genom ett transparent och involverande arbetssätt i barn- och utbildningsnämnden ska kunna fatta välgrundade beslut med bred politisk förankring.

I ord och i handling sätter vi Moderater och Socialdemokrater utbildning högst på dagordningen. Det är i skolan som vi bygger framtiden, i dag och i morgon. 

 

Kenneth Larsson
Ordförande (M) barn- och utbildningsnämnden Strängnäs 

Nasra Ali
1:e vice ordförande (S) barn- och utbildningsnämnden Strängnäs


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa