Långt fler borde kunna cykla till skolan eller jobbet

Debatt 13 juli 2022 20:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till 2035 ska cyklingen fördubblas i Sverige, föreslår Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), i en rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Men redan nu finns mycket som kommuner kan göra för att bidra till bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan i länet.

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett hot mot folkhälsan i Sverige. I dag är såväl barn som vuxna inaktiva cirka 70 procent av sin vakna tid. Det är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Samtidigt står vi inför en klimatomställning som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska dramatiskt. De klimatmål riksdagen ställt sig bakom slår fast att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp år 2045. För inrikes transporter ska utsläppen minska med 70 procent redan till 2030. 

Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet – som stärker muskler, hjärta och kondition. Den kan ge bättre sömn och psykisk hälsa och förebygga en mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar cykling till bättre framkomlighet, lägre buller och minskade utsläpp.

Hösten 2021 fick VTI i uppdrag av regeringen att föreslå mål för ökad cykling. I den rapport som nyligen lämnades föreslår VTI  att till 2035 ska cyklingen fördubblas och cykelresornas andel – av resor kortare än en mil – öka till 45 procent. Andelen av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 50 procent.

Rapporten visar att det finns en stor potential för att fler kortare resor i vardagen ska ske med cykel. Drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. 93 procent av befolkningen har mindre än 20 minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik, 96 procent har mindre än 20 minuter till grundskolan och 85 procent  mindre än 20 minuter till en vårdcentral med cykel.

Studier  i Södermanland visar att 45 procent av invånarna har mindre än 15 minuter med cykel till jobbet – och att 62 procent kan ta sig till jobbet på en halvtimme med cykel

För att Sverige ska nå målen för cykling krävs insatser från alla delar av samhället. Kommuner i Södermanland kan gå före och erbjuda en infrastruktur som gör det lättare att nå de nationella målen. Regeringens nationella cykelstrategi från 2017 föreslår bland annat att cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen ska lyftas. Drift och underhåll av vägnätet för cykeltrafik ska förbättras, liksom förutsättningarna för barns och ungas cyklande.Vidare bör pendlingsresor på cykel främjas.

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och löser miljö- och klimatproblemen. Men genom att göra det lättare för alla invånare i Södermanland att gå eller cykla mer i vardagen kan länets kommuner ge ett viktigt bidrag för att nå dit.

Det är en investering som ger invånarna i länet utdelning på tre plan: bättre hälsa, minskad klimatpåverkan och ökad framkomlighet.

Per Nilsson

Ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Anna Niska

Forskningsledare på VTI 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa