Låt bli att tvätta din bil på gatan

Att tvätta bilen på gatan är en miljöfara, menar debattören.
Att tvätta bilen på gatan är en miljöfara, menar debattören.

Debatt 30 maj 2020 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid en hemmatvätt spolas smutsvattnet från våra bilar rakt ner i dagvattenbrunnarna. Sedan åker det vidare ut i sjöar, vattendrag och riskerar att förorena vårt dricksvatten. 

Rent vatten är en av våra viktigaste tillgångar. Därför måste vi skapa högre medvetenhet om miljöriskerna med biltvättar som sker hemma på gatan.

Dessvärre är ansvaret för att sprida kunskap om och kontrollera våra dagvattenutsläpp både splittrat och otydligt.

I dag finns inget förbud mot att tvätta bilen på gatan, även om kommunerna själva kan sätta upp riktlinjer för vad som är tillåtet. Kommunerna har också ett ansvar för miljötillsyn och för en god vattenförsörjning.

Naturvårdsverket har ett ansvar för att vara vägledande i frågor om dagvatten utifrån Miljöbalken. Det betyder att det kan utfärda föreskrifter, men inte att sätta upp förbud mot enskilda. I stället faller det på varje kommun att ta ett direkt ansvar. 

Sen har även den enskilde fastighetsägaren ett ansvar att inte skada miljön. Det är inte tillåtet att bedriva miljöfarlig verksamhet på sin tomt. Fast om denne inte känner till riskerna blir det svårt att ta det ansvaret.

Därför faller det tillbaka på kommunerna att se till att fler förstår miljöriskerna med biltvättande hemma och, om det inte räcker, utfärda lokala förbud.

Enligt en nyligen genomförd undersökning bland svenska bilister framkommer att många önskar få tydligare riktlinjer. Fyra av tio uppger att de överhuvudtaget inte fått någon information från sin kommun rörande biltvätt. 35 procent önskar tydligare riktlinjer eller rentav ett förbud mot hemmatvätt.

Undersökningen visar också att vårt beteende kring hemmatvätt går åt fel håll. Hela 71 procent tvättar sin bil hemma minst en gång per år, Det är en kraftig ökning jämfört med två år sedan då motsvarande siffra var 45 procent.

Enligt tidigare beräkningar från Svanen släpps det ut cirka 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink och 1 800 kilo bly från biltvättar i Sverige. Runt en tredjedel av detta hamnar rakt ut i våra vattendrag.

Om en kommersiell biltvättinrättning hade hanterat sitt smutsvatten som hemmatvättare gör så skulle det falla under Miljöbalken och åtgärder vidtas direkt. 

Miljöinitiativet Hållbar biltvätt utser nu för tredje året i rad ”Årets biltvättarkommun 2020”, som uppmärksammar de kommuner runtom i Sverige som gediget arbetar med att upplysa invånarna om riskerna med miljöfarlig biltvätt. I år välkomnar vi även privatpersoner att nominera sin hemkommun, i hopp om att sprida budskapet ytterligare, men också för att trycka på att det är ett gemensamt ansvar både för bilägare och kommuner.

Vi bär alla ansvaret för ett hållbart samhälle och där ingår att begränsa de miljöfarliga utsläppen. Vi kan inte fortsätta sprida tungmetaller och olja i naturen och blunda för konsekvenserna.

Vår hantering av dagvatten får konsekvenser långt bortom det vi ser. Vi kan alla göra en enkel insats – låt bli att tvätta på gatan.

 

Robert Dimmlich
Initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel

Ämnen du kan följa