Elevhälsan i Eskilstuna kommun måste stärkas

Kuratorerna, skolsköterskorna och psykologerna är för få för att kunna hjälpa Eskilstunas elever, skriver Akademikerförbundet SSR Eskilstunas Helle Orr och Maria Hedvall.

Kuratorerna, skolsköterskorna och psykologerna är för få för att kunna hjälpa Eskilstunas elever, skriver Akademikerförbundet SSR Eskilstunas Helle Orr och Maria Hedvall.

Foto: JESSICA GOW/TT

Debatt2024-04-04 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu planerar våra kommunpolitiker och tjänstemän en stor omorganisation och omställning av grundskolan. Akademikerförbundet SSR ser med stor oro på flera av förslagen och upplever inte att vi som representanter för personalen blir lyssnade på. Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för Eskilstunas samhällsvetare, bland annat skolkuratorer.

En föreslagen nerdragning på Pedagogiskt centrum är planerad. Beslutet om en minskad budget kommer att ge minskat stöd till grundskolorna och medföra att elevhälsan och kuratorerna på skolorna kommer att få en ökad arbetsbelastning som vi ser det. Denna oro har inte tillräckligt bemötts.

Det föreslås att ett konsultationsteam ska upphöra och kuratorer tas bort. Vi ser samtidigt inte att det finns en plan hur man ska hantera den föreslagna neddragningen ute på de enskilda skolorna och uppfattar att rektorerna lämnas alltför ensamma i stödet till elevernas elevhälsa. Detta samtidigt som den psykiska ohälsan bland barn och unga ständigt når nya rekordnivåer.

Vi vill uppmärksamma Eskilstuna kommun på våra synpunkter om elevhälsan och det lagstadgade uppdrag vi har. Det finns inte rätt kompetens i tillräcklig omfattning ute på skolorna utifrån uppdraget och skollagen. Det är dags att leva upp till lagkraven!

Efter att Akademikerförbundet SSR tagit del av samtliga organisationsförslag blir vi bestörta över hur lite lagstadgad elevhälsa många skolor har. Kuratorerna, skolsköterskorna och psykologerna är för få för att kunna hjälpa Eskilstunas elever. Psykologer är i princip obefintliga i vår elevhälsa, att köpa in tjänsten för enstaka utredningar räcker inte. Vi menar att uppdraget för elevhälsan är större än så.

Ser vi till landet som helhet har Eskilstuna för låg andel kuratorer i förhållande till antal elever. Professionen är överens om att cirka 300 elever per kurator är det som är hanterbart för att kunna göra ett bra jobb och ha tid för varje elev. Bara fem skolor uppfyller då kravet om kurator i tillräcklig omfattning. 

Ska övriga skolors elever inte ha tillräcklig rätt till stöd och hjälp?

I rådande ekonomiska läge har all professionshandledning för kuratorer tagits bort på grundskolan. Förvaltningen har redan tagit bort centrala kostnader för kompetensutveckling. På gymnasiet föreslås ingen minskning av kuratorer i år, men de är över lag för få sedan länge menar vi. Obefintligt med psykolog samt ytterligare neddragning av skolsköterska föreslås.

Vi har under en längre tid också fått signaler från kuratorer om en ökande arbetsbelastning och att man inte hinner med sitt uppdrag då de behöver hantera det akuta och åtgärdande arbetet och tvingas prioritera bort det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Akademikerförbundet SSR Eskilstuna kräver att: 

  1. ... alla skolor har en likvärdig elevhälsa i tillräcklig omfattning för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål,
  2. ... kuratorer får den kompetensutveckling de har rätt till,
  3. ... kuratorer kontinuerligt får professionshandledning. Det flesta är ensamma i sin profession på skolan,
  4. ... elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver från rätt profession.

På nationell nivå har regeringen slagit fast att dagens elevhälsa inte räcker till. Vi hoppas nu att kommunpolitikerna lyssnar både till oss och den nationella politiken i den här frågan.

Helle Orr
Ordförande, Akademikerförbundet SSR Eskilstuna

Maria Hedvall
Facklig sekreterare, Akademikerförbundet SSR Eskilstuna