Rekrytering kan inte lösa välfärdens kompetensutmaning

Debatt 10 januari 2023 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antalet sysselsatta på arbetsmarknaden ökar endast med 169 000 personer fram till 2031. Välfärden skulle behöva 54 procent av dessa personer, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) senaste ekonomirapport. Bara äldreomsorgen skulle behöva anställa 58 500 personer. Problemet är att Svenskt Näringsliv beräknar att de behöver 70 procent av den tillkommande arbetskraftsökningen. Försvarsmakten skulle behöva 64 procent. 

 

I sex av tio kommuner minskar till och med antalet personer i arbetsför ålder fram till 2031. Samtidigt ökar andelen äldre över 80 år markant. Ett exempel är Flens kommun där andelen i arbetsför ålder, 20-66 år, minskar med 10 procent medan 80+ ökar med 49 procent. Utöver det beräknas omkring 320 000 anställda i välfärden gå i pension under samma period. Det finns stora förväntningar på att de ska ersättas. 

 

Självklart ska kommuner och regioner fortsätta rekrytera så många som möjligt, och under de senaste tio åren har man också rekryterat fler nya medarbetare jämfört med hur många som lämnat. Men det kommer inte att räcka med att enbart rekrytera fler. Rekryteringen måste kompletteras med andra åtgärder. 

 

Den största potentialen för att minska behovet av anställda finns i det kommuner och regioner själva kan göra:

  • Få fler att arbeta heltid och förlänga arbetslivet. Om alla deltidsarbetande i välfärden skulle jobba tre timmar mer i veckan och pensionsåldern öka till 66 år skulle behovet av anställda minska med över 100 000 personer fram till 2031.
  • Prioritera arbetsmiljöarbetet. Genom den partsgemensamma organisationen Suntarbetsliv satsas 75 miljoner kronor på verktyg och stöd kring åtta friskfaktorer som stärker arbetsmiljön och bidrar till verksamhetsmålen.

 


Staten måste ta ett ansvar för välfärdens kompetensförsörjning genom långsiktig finansiering och goda planeringsförutsättningar för kommuner och regioner:

  • Basera politiska initiativ på fakta. Det kan inte fortsätta komma förslag om tusentals nya medarbetare när fakta visar att de inte kommer att finnas. Politiska initiativ behöver vara förankrade i dialog och analys tillsammans med arbetsgivarna.
  • Behåll framgångsrika satsningar. Det är oförståeligt att äldreomsorgslyftet avslutas 2023. Satsningen utbildade eller vidareutbildade 25 000 medarbetare och chefer bara under 2021. Förläng äldreomsorgslyftet, säkra fler utbildningsplatser och låt kommunerna att köpa in utbildning för medlen.


Välfärdens kompetensutmaning är möjlig att lösa. Men då måste rekryteringsinsatser kompletteras med andra åtgärder. Kommuner och regioner måste utveckla arbetssätt och organisation, satsa ännu mer på att behålla och utveckla sina medarbetare, och tillsammans med facken prioritera arbetsmiljöarbetet. 

Staten måste utifrån fakta ge kommuner och regioner förutsättningar att finansiera och planera verksamheterna. Låt oss samarbeta kring långsiktigt hållbara åtgärder som verkligen möter kompetensutmaningen. Då kan vi trygga Sveriges välfärd även i framtiden. 

 

Peter Danielsson
Ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa