Satsa mer på bättre arbetsmiljö

Debatt 9 november 2019 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen har både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Strängnäs fått ta del av den rapport som kommunens revisorer beställt av KPMG där man bett dem undersöka arbetsmiljön i kommunen. I rapporten framkommer ett antal allvarliga brister som revisorerna med rätta oroar sig för, och vi med dem. 

Revisorerna anser att det finns allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att kommunstyrelsen inte har en tillfredsställande styrning och uppföljning. 

–  Det politiska arbetsgivaransvaret behöver bli tydligare.

–  De övergripande arbetsmiljömålen behöver brytas ner till konkreta mål  med handlingsplaner.

–  Det måste särkerställas att alla tillbud, olycksfall, händelser av kränkande särbehandling med mera registreras i avsett IT-system för möjlighet till kontinuerlig uppföljning. 

–  Om det uppstår behov av att vidta arbetsmiljöåtgärder i nämndernas verksamheter så har de ansvariga, det vill säga kommunstyrelsen, inte resurser för att göra det, då nämnderna har ansvar för sin egen ekonomi. 

Vår kommun har höga sjukfrånvarosiffror och förhållandevis hög personalomsättning bland chefer vilket givetvis har samband med arbetsmiljöarbetet och bristande styrning. Det ska ärligt sägas att majoriteten och förvaltningen har satt in ett flertal åtgärder för att förbättra, men vi måste göra mer! 

Majoriteten har beslutat att vi inte ska ha något personalutskott i kommunstyrelsen som ett led i att hela styrelsen ska vara mer insatta i dessa frågor och det är bra. Å andra sidan finns en risk att viss uppföljning blir för övergripande då styrelsen har många ansvarsområden att hantera. 

Som ett led för att förbättra de brister revisorerna påtalar föreslår vi att en arbetsgrupp med medarbetare från HR-avdelningen och staben, och politiker både från majoriteten och oppositionen bildas och gemensamt arbetar med att hitta lösningar på de problem som framkommit. En idé kan vara att ta fram ett särskilt årshjul där det tydligt framgår hur kommunstyrelsen under varje kalenderår ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilka mätetal ska användas, vilka analyser ska genomföras och vilka kontroller ska finnas med. 

Arbetsmiljöarbetet måste i ännu större utsträckning bli en del av den ordinarie pågående verksamheten och det vill vi jobba för tillsammans med majoriteten!

Mia Nerby

Oppositionsråd (C)

Roger Steen

Gruppledare (C)

Catharina De Geer

Gruppledare (KD)

Margaretha Furustrand

Gruppledare (L)

Niclas Samuelsson

Gruppledare (Strp)

Ämnen du kan följa