Ser vi skolan som den är – eller bara det vi vill se?

Strängnäspartiet föreslår att en kriskommitté tillsätts för kommunens grundskolor.

Strängnäspartiet föreslår att en kriskommitté tillsätts för kommunens grundskolor.

Foto: Joakim Serrander

Debatt2022-07-10 20:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler unga mår sämre och känner sig vilsna i livet. Ett fungerande samarbete mellan skola, socialtjänst., polis, ungdomsmottagning, BUP, BC-ung, Team Ungdom osv. är av största vikt.

Så här beskrivs problematiken i Barn- och Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023: "Folkhälsomyndigheten anger exempelvis införandet av betyget 'icke godkänt', höjda behörighetskrav till gymnasieskolan, och en ökad medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför som troliga orsaker till försämringen.

Psykisk ohälsa kan leda till problematisk skolfrånvaro, men frånvaro kan också leda till psykiska besvär. …. Det rör sig sällan om enkla samband mellan orsak och verkan vid skolfrånvaro. Orsakerna till frånvaro beskrivs därför som en ”komplex väv” av olika faktorer. Att uppmärksamma frånvaro och agera för att öka närvaron är därför avgörande ur ett hållbarhetsperspektiv för barn och elever.”

Några faktorer som påverkar psykisk hälsa bland barn och unga, både i familjen och utanför, är att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. Under barn- och ungdomstiden är det en kombination av flera faktorer som påverkar den psykiska hälsan.

Till exempel gäller det de sociala faktorerna som rör skolan och miljön man växer upp i, samt psykologiska faktorer såsom självkänsla, könsidentitet, beteendestörningar eller inlärningssvårigheter. Andra faktorer som påverkar kan vara prestationer, stimulans, mobbning och tillgången till stöd vid behov. 

Hur ska krisen i Strängnäs kommunala grundskolor hanteras? De kommunala grundskolorna har ”röda” siffror (de sämsta 25% i Sverige) på i princip alla punkter i KOLADAs jämförelse över de svenska kommunerna för år 2021.

KOLADAs siffror visar exempelvis hur många av elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen – endast 54,8 procent! En kriskommitté för skolan, med nationella experter såsom utbildningsforskare, kan leda till en verksamhet som bär och lyfter verksamheten. Det vill vi i Strängnäspartiet tillsätta.                

Det – viktigaste målet bör vara elever som går ut skolan med välmående, gott självförtroende och godkända betyg. Skolans organisation och utformning styrs av lagstiftning och andra dokument. Låt rektorer och pedagoger verkställa uppdraget med ansvar och befogenhet – de är proffsen.

Adekvat stöd och anpassningar leder till ökade studieresultat och välmående – och även till arbetsro i klassrummen. Styr resurserna till skolan och undervisningen, för att få önskat resultat med välmående elever och betyg som bedömer förmågor och kunskaper.

Vi behöver även höja andelen behöriga lärare och personal i skolan. Det är av yttersta vikt att kompetensförsörjningen är god.

Vi i Strängnäspartiet vill, i den skolpolitiska agendan, se till att de mest lämpade, till exempel rektorer och pedagoger, ska driva och styra skolan utifrån skollagen och övriga styrdokument.  

Så här står det i skollagens värdegrund och uppdrag ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”                                                                                                  

Håkan Bertilsson

Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden 

Bosse Konrad

Fullmäktigekandidat

Strängnäspartiet