Skogsbruk och klimatpåverkan hänger ihop

Debatt 10 mars 2022 19:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vet alla att vi är inne i en klimatkris. Det är viktigt att vi på alla samhällsnivåer bidrar så mycket vi kan till att minska utsläpp och annan klimatpåverkan. Vi måste också skydda oss mot effekterna av de klimatförändringar som redan börjar visa sig. 

 

FN:s klimatpanel, IPCC, kom den sista februari med en rapport som än en gång visar allvaret för planeten och alla oss som bor på den. Klimatpanelen konstaterar att jordens medeltemperatur nu är 1,1 grader förhöjd och att klimatförändringarna går ännu fortare än forskarna tidigare beräknat. Ovädren, värmeböljorna och skogsbränderna kommer i allt högre takt och vi går mot en global temperaturhöjning på 3 grader under andra halvan av århundradet. 

 

Klimatpanelen visar i sin rapport också hur nära knutna klimatförändringarna är till förändringarna i biologisk mångfald. Vi måste stoppa utarmningen av naturen och återställa stora delar av planetens ekosystem så att naturen kan anpassa sig till ett ändrat klimat. På så sätt kan också takten i klimatförändringarna saktas ner.

Inger Andersen, chefen för FN:s miljöprogram UNEP, kommenterade rapporten med att “mänskligheten har ägnat århundraden åt att behandla naturen som om den vore vår värsta fiende. Sanningen är att naturen kan vara vår räddare - men bara om vi räddar naturen först.”

 

Skogens betydelse för såväl klimatet som den biologiska mångfalden lyfts ofta fram. IPPC:s nya rapport accentuerar ytterligare behovet av att vårda skogen för att vi ska klara av att ta oss ur klimatkrisen. Det är viktigt att det hela tiden finns vegetation som dels tar upp koldioxid och dels ger fåglar, insekter och andra djur föda och skydd. Risken för utrotning av arter är stor med hyggen som skapas under flera år i följd bredvid varandra och som återkommer med 70-80 års intervaller. Dessutom ger varje sådan period en 20-årig läcka av koldioxid till atmosfären.

Medvetenheten bland skogsägare ökar om att det svenska skogsbruket behöver förändras. Miljöpartiet anser att förändringarna inte går tillräckligt snabbt, särskilt inte mot bakgrund av IPCC:s senaste rapport. Vi måste agera såväl lokalt och regionalt som nationellt och globalt för att hejda klimatkrisen.

 

Miljöpartiet anser att:

1. Sveriges utsläpp av växthusgaser måste minska i en mycket snabbare takt än nu.

2. Sverige ska fortsätta att driva på för att alla länder minskar sina utsläpp.

3. Skogsbruket snarast måste gå ifrån kalavverkningar och hyggesplöjningar till ett skogsbruk där skog och markvegetation alltid står kvar.

4. Skogsbruket måste ta mycket stor hänsyn till olika växt- och djurarters livsbetingelser.

5. Sverige ska fortsätta att driva på för att alla länder ska stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden.

 

Marielle Lahti
Maria Carlén Lindwall
Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Sörmland

Hans Ring
Hans Wrådhe
Landsbygdsambassadörer för Miljöpartiet de gröna i Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa