Skydda Eskilstunabornas närhet till skog och natur

Eskilstunas grönområden är viktiga för våra invånare, för rekreation, utflykter och motion.
Eskilstunas grönområden är viktiga för våra invånare, för rekreation, utflykter och motion.

Debatt 25 mars 2022 20:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett rikt djur- och naturliv är en försäkring för att bättre stå emot klimatförändringar och andra påfrestningar vi utsätter naturen för. Utarmar vi mångfalden riskerar vi att slå undan benen för naturens förmåga att förse oss med mat, förnybara naturresurser, rening av luft och vatten och andra s k ekosystemtjänster. En rik miljö är dessutom en direkt källa till livskvalitet och hälsa. För att värna den biologiska mångfalden måste värdefulla naturområden i kommunen bevaras och utvecklas. Vi behöver säkerställa att mer skog skyddas genom till exempel naturreservat så att inte skogsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden eller för människors möjligheter till rekreation avverkas. 


Eskilstuna kommun har en Grönplan 2020-2030 som pekar ut en riktning för inrättandet av 10 nya naturreservat. Därmed finns nu möjlighet för kommunbiologerna, som har hand om de befintliga naturreservaten, att jobba för att kommunen ska få nya reservat. Tyvärr ser den bistra verkligheten ut så att resurserna idag inte räcker till, vilket gör att förslagen i Grönplan inte ser ut att kunna bli verklighet. 

 

Eskilstunas grönområden är viktiga för våra invånare, för rekreation, utflykter och motion och utgör en viktig del av Eskilstunas unika värde. Forskning visar att ju mer grönområden vi invånare har i vår omedelbara närhet, desto friskare och längre liv får vi. 

Den stadsnära naturen i Eskilstuna är även avgörande för att staden ska fungera. Stadsnära natur tar exempelvis upp vatten vid häftiga regn och förbättrar avrinningen så att vi slipper översvämningar och dyra dagvattenlösningar. Träd ger oss bullerdämpning, jämnare temperatur och bättre luftkvalitet. Därför behöver vi arbeta vidare med att förstärka grönska och biologisk mångfald i den byggda miljön, i parker och längs vatten, både i innerstaden och i ytterstaden. 

 

Även om vi har en del skyddad skog i Eskilstuna behöver vi säkerställa att mer skog skyddas, i och med att kommunen växer och kommer att fortsätta växa. I en kommun där alltmer fokus läggs på ökad bebyggelse och nya bostäder, riskerar nämligen både grönområden och skogsområden att få stå tillbaka och ryka med när det byggs nytt. Att avsätta natur- och grönområden vid bebyggelse i detaljplaner är bra men det räcker inte. Det bästa sättet att säkerställa att natur och skog får stå kvar är att skydda den och samtidigt se till att bebyggelse sker där naturen inte hotas, till exempel på gamla industritomter. 

      

Vi vill: 

1. Säkerställa att de planer på tio nya naturreservat som föreslås i Grönplan 2030 för Eskilstuna ska bli verklighet, samtidigt som underhållet av befintliga naturreservat och vandringsleder stärks. 

2. Att kommunägda skogar som lämpar sig för skogsbruk ska brukas på ett skonsamt sätt med hänsyn till natur- och friluftsvärden, bl a genom hyggesfritt skogsbruk att och att gallringar och avverkningar sker utanför häckningsperioder.

3. Skydda stadsnära grönområden, tätortsnära skogar och högkvalitativ jordbruksmark från exploatering.

4. Alla Eskilstunabor ska ha högst 300 meter till ett grönområde

 

Marielle Lahti
Linus Lakso
Gruppledare Miljöpartiet Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa