Strängnäs har politiska tjänstemän som tar parti för M

Förvaltningskulturen i Strängnäs kommun har försämrats, skriver Jan Rudengren (L).

Förvaltningskulturen i Strängnäs kommun har försämrats, skriver Jan Rudengren (L).

Foto: Albin Persson

Debatt2023-09-28 10:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En framgångsrik kommun karaktäriseras av att den har en politisk majoritet som är kompetent, ägnar sig åt strategiska frågor och styr och leder mot klara och mätbara mål. Den är inte rädd för att ta konflikter för att genomföra sina förslag. Till stöd för att genomföra politiken och utöva myndighetsuppdraget har den politiska ledningen en förvaltning, som ska vara kvalificerad och skicklig att utföra sina uppdrag. Ledning och förvaltningen ska dessutom vara fri från korruption, inklusive vänskapskorruption, nepotism och tystnadskultur. 

I förvaltningslagen 5§ framgår det tydlig vad som ska känneteckna en kommunal förvaltning: "En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.” 

Vidare sägs det tydligt i lagen under rubriken service att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att hen kan ta till vara sina intressen. Objektivitetsprincipen gäller, vilket innebär att myndigheterna är skyldiga att i alla lägen agera sakligt och opartiskt. Objektiviteten måste prägla även sådant som ligger utanför det rena beslutsfattandet. 

Enligt god förvaltningskultur ska kommunala och statliga tjänstemän vara pålitliga, men pålitlighet är inte samma sak som blind lojalitet. De ska vara trogna de lagar som styr vad våra politiker kan och inte kan göra. Det krävs öppenhet och transparens, och samtycke att tänka annorlunda och ibland på tvärs. Detta innebär att total lojalitet mot en kommunal ledning inte får vara viktigare än att följa lagar och värderingsgrunder.

Varför nu denna långa inledning? 

Jo, sedan 2014 har jag arbetat som politiker i Strängnäs kommun och lärt mig hur den politiska majoriteten och kommunledning hanterar lagar, värdegrunder och förvaltningssed. 

Under dessa sju år har jag tydligt sett hur förvaltningskulturen har försämrats. Hur lagar tillämpas alltmer godtyckligt. Värdegrunden som innehåller öppenhet och transparens bryr man sig inte om. Det har gått så långt att centrala tjänstemän vägrar att svara på viktiga frågor som rör byggandet av en ny simhall och idrottshall på Larslunda. De vägrar också att diskutera viktiga frågor som rör budgetarbete, och styrning, ledning, ekonomi- och uppföljningssystem, speciellt vad gäller det nya badhuset. De bryter därmed mot kommunallagen, förvaltningslagen, god myndighetsutövning och god förvaltningssed, vilka har beskrivits ovan. I sitt agerande har de stöd av kommunstyrelsens ordförande (kso) Jacob Högfeldt (M).

Nyligen skrev kommunledningen en replik (6/9) på en ledare i Strängnästidning om badhusbyget. Visst får politiken eller kommunaltjänstemän skriva ett svar på en ledare. Det intressanta i det här fallet är att repliken är ett gemensamt inlägg av kso Jacob Högfeldt (M), ordföranden för teknik- och fritidsnämnden Christine Blomqvist (M), byggprojektledaren på teknik- och servicekontoret Erik Granbeck, kontorschefen på teknik- och servicekontoret Anna Werner och kommundirektören Lars Ekström.

När dessa tre tjänstemän skriver under en replik gemensamt med två politiker från Moderaterna har de tagit steget bort från opartiskhet och klivit in i politiken. Tjänstemännen tar inte parti för majoriteten utan bara för ett parti – Moderaterna. Genom denna handling har de nu tydligt visat att de inte är opartiska. Det här är slutklämmen på den utveckling som har pågått i flera år. Tjänstemännen är i första hand lojala mot Jacob Högfeldt, inte mot majoriteten och allra minst mot medborgarna i Strängnäs kommun, för vilka de ska arbeta. 

Genom sitt agerande är nu all tillit borta, om det nu fanns någon. De har förverkat den helt och hållet och det enda som återstår för de tre tjänstemännen borde vara att lämna in sin avskedsansökan.

Jan Rudengren
Ordförande i Tankesmedjan SER
Ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna