Vården blir inte bättre som hyresgäst hos staten

Debatt 16 september 2021 21:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringens utredare Sofia Wallström och Fredrik Andersson föreslår att en ny tillsynsmyndighet ska koordinera och styra vården efter nationella riktlinjer. Utöver det föreslås ett nytt centraliserat statligt fastighetsbolag, där sjukvårdspersonal och patienters inflytande ska särskiljas från sjukhusen.

Syftet med förslaget är enligt utredarna att sänka investerings- och administrationskostnaderna genom att regionerna ska bli hyresgäster i det statliga fastighetsbolaget. 

För oss som styr Region Sörmland är det tydligt att förslaget kommer leda till fler problem, inte lösningar. Vi kan framförallt se fyra problem med förslagen; det blir ökad administration, hälso- och sjukvården blir mindre flexibel, det blir ökade driftkostnader samt att det inte finns incitament för att göra saker billigare.

Det första problemet rör utredarnas antagande om att en tillsynsmyndighet skulle leda till ökad effektivitet i form av snabbare administration. Utredarna saknar helt belägg för sitt antagande. Vi som verkar inom regionerna ser snarare risken för en ökad administration. Våra medarbetare kommer behöva ägna mer tid åt att rapportera till en statlig myndighet. Det kommer leda till att resurser tas från regionernas vårduppdrag.

Det andra problemet rör vid utredarnas båda förslag om att en tillsynsmyndighet och ett statligt fastighetsbolag skulle skapa en ”bättre vårdinfrastruktur”. Tanken är att alla regioners 15 miljoner kvadratmeter i ägda och hyrda fastigheter ska samlas i ett bolag med sjukvården som hyresgäst. Detta kommer leda till att minsta förändring i lokalerna kommer bli en förhandlingsfråga mellan regionen och professionen å ena sidan och det statliga fastighetsbolaget på den andra. Det riskerar att sänka den organisatoriska flexibiliteten i sjukvården. Inte minst pandemin har visat på vikten att hälso- och sjukvården är flexibel och snabbt kan ställa om.

Det tredje problemet berör de ökade driftkostnaderna. I dag har de statliga fastighetsbolaget relativt höga avkastningskrav, något som inte finns hos oss i regionen. Detta avkastningskrav kommer slå mot regionernas budget. Resurser till sjukvården minskar.

Det fjärde problemet berör det föreslagna fastighetsbolaget. När sjukvården blir hyresgäst finns det stor risk att incitament saknas för fastighetsbolaget att investera för effektivare vård och att investeringar måste beredas genom förhandling. Nödvändiga verksamhetsinvesteringar riskerar därmed att utebli.

Självklart är det viktigt att förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Utredarnas förslag innebär dock inte en förbättring utan en försämring. För att komma till rätta med de utmaningar vi står inför med brister i tillgänglighet och svårigheter med kompetensförsörjning är det i stället viktigt att samverka mer och bättre mellan regionerna, exempelvis kring kapacitetsplanering. Avseende kompetensförsörjningen måste även staten som finansiär av högskolorna och universiteten se till att antal platser på exempelvis sjuksköterskeutbildningen ökar.

 

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

Jonas Lindeberg (VfP)
Regionråd i Region Sörmland

Mattias Claesson (C)
Regionråd i Region Sörmland

Ämnen du kan följa