Vi stoppar regeringens gräddfil för vindkraft

Debatt 23 maj 2022 21:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att etablera vindkraftverk innebär betydande konsekvenser för närområdet. Både förstörda natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden riskerar att gå förlorade. Ofta lägger man vindkraftverken på mark som hade kunnat användas till andra saker. Bor man i närheten av ett vindkraftverk kan man drabbas av både oljud och solreflexer. Trots detta vill nu regeringen tvinga på kommunerna att bygga ut vindkraften i snabb takt.Idag finns det krav på att etablering av miljöfarlig verksamhet, dit vindkraftverk hör, aktivt måste godkännas av den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. De nya bestämmelserna infördes 2009 och dessförinnan prövades uppförandet av vindkraftverk enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades, infördes just det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå och med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Det har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar har fattats så nära medborgarna som möjligt, vilket är bra och angeläget ur ett demokratiskt perspektiv. Men efter en massiv utbyggnad över hela landet har det visat sig att fler nu inser nackdelarna med att bo nära ett vindkraftverk och kommuner säger allt oftare nej till ny vindkraft. Det kommunala vetot har därmed skapat problem för regeringen. Planerna på en ytterligare massiv vindkraftsutbyggnad i landet hotas. För att komma runt problemet tillsatte Socialdemokraterna en snabbutredning för att ta fram förslag på hur vetot kan tas bort och underlätta vindkraftsexploateringen ute i kommunerna. Förslaget ligger nu på bordet och den 21 juni ska riksdagen rösta om förslaget att slopa det kommunala vetot för vindkraften. Ett förslag som glädjande nog ser ut att falla och där Sverigedemokraterna ytterst fäller avgörandet.När inte ens Sveriges mest pådrivande vindkraftsförespråkare tillika före detta minister vill bo nära ett vindkraftverk är det kommunala självbestämmandet angeläget att värna om. Det måste vara de lokala politikerna – och i förlängningen kommunens invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Det går inte att fylla landet med stora vindkraftsparker mot folks vilja. Här står Sverigedemokraterna stadigt fast och vi kommer vara en garant för att inte minska det demokratiska inflytandet i kommunerna.


Mattias Bäckström Johansson (SD)
Energipolitisk talesperson

Anton Berglund (SD)
Distriktsordförande SD Södermanland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa