Debatt: Skydda vårt viktigaste livsmedel

6 april 2017 07:17

Efter syre att andas är tillgången till rent vatten att dricka människans mest basala behov. I Sverige har vi länge kunnat ta en god tillgång till dricksvatten av hög kvalitet för givet. Tyvärr förorenas allt fler vattenförekomster och inte minst klimatförändringarna kan komma att påverka den framtida tillgången. År 2016 drabbades flera platser i landet av vattenbrist och redan nu i början av 2017 nås vi av larmrapporter som pekar på att situationen är ännu allvarligare i år och att flera delar av landet, även Sörmland kan drabbas. Mälaren som i dag är dricksvattentäkt för två miljoner människor och som försörjer Strängnäs kommunala vattennät utsätts för allt större påfrestningar och risker. Det finns alltså goda skäl till att ha både en plan B, C och D för vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet.

Inom Strängnäs kommun finns ett antal större grundvattentillgångar. Det är framförallt de större rullstensåsarna som utgör potentiella dricksvattentäkter för framtida bruk. Rullstensåsar är de bästa grundvattenmagasin vi har. De innehåller mycket vatten av god kvalitet och med bra flöde. Om vi inte förorenar dem eller förstör dem på annat vis, så finns de kvar som en ovärderlig resurs för kommande generationer. Utan ett inrättat vattenskyddsområde i enlighet med EU:s vattendirektiv och Miljöbalken saknas dock ett skydd av dessa vattentillgångar. Tyvärr förorenas de ganska lätt då den genomsläpplighet i marken som är en förutsättning för deras funktion även gör att kemikalier och andra föroreningar lätt sprids och kan förstöra ett grundvattenmagasin för generationer framåt.

I dag har enligt uppgift ingen av kommunens större vattentillgångar ett sådant skydd. Miljöpartiet föreslog 2015 ett skydd för kommunens reservvattentäkt i Gorsinge och där är det nu äntligen på gång vilket är mycket bra. Men vi behöver även skydda övriga större vattentillgångar inom kommunen. Vi måste ha full kontroll på att vi har en säker tillgång till dricksvatten, nu och i framtiden.

Därför har Miljöpartiet i en motion föreslagit att kommunen gör en riskanalys gällande dricksvattenförsörjningen, tar fram en vattenförsörjningsplan och ger de större vattentillgångarna de skyddsföreskrifter som krävs för att säkerställa dricksvattenkvaliteten.

Ragnar Lindén (MP)

Madeleine Bilberg (MP)

Josefin Valham (MP)

Björn Siljeström (MP)

samtliga ledamöter i Strängnäskommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!