Debatt: Varför offras Sveriges landsbygd och landbygdsbor?

4 mars 2017 05:00

Den 25 februari demonstrerade vi i Stockholm – För bättre beslutsunderlag – mot snurriga vindkraftsbeslut. Representanter från Skåne till Norrland, mer än 20 lokala grupper som tillsammans representerar cirka 8 000 kringboende i landet vars närmiljö hotas av storskalig vindkraftsindustri. Vi ville bidra till mindre CO2 utsläpp genom att inte alla kom resande från norr till söder. Vi anser att våra argument inte behöver förstärkas genom att alla våra medlemmar blockerar trafiken i centrala Stockholm. Riksdagsledamot Magnus Oscarsson (KD) kom och har på mycket positiv sätt bemött oss.

Vi presenterade 15 konstruktiva förslag till bättre beslutsunderlag.

1. Miljöbalken tillämpas på ett sätt som gör att närboende är laglösa. Våra fastigheter riskerar att bli värdelösa, då ingen vill flytta ut på landet för att uppleva buller och blinkande ljus dygnet runt i trettio år. Närboendes fastighetsförluster ska ersättas fullt ut som vid annan expropriation och fastigheterna nedtaxeras.

2. Skyddsavståndet ska bestämmas till åtminstone tio gånger verkens höjd. Tystområden ska ha krav på < 35 dBA.

3. Lämplig myndighet ska föra statistik över olyckor, bränder, med mera. Projektörer fokuserar på sannolikheten av en skogsbrand orsakad av vindkraftverk och bortser därmed helt från konsekvensen. Det är manipulativt.

4. Etablering av vindkraft i skogsmiljö ska helt upphöra tills landet har en fungerande insatsstyrka med resurser att släcka skogsbränder.

5. Evakueringsplaner för människor och djur ska upprättas där vindkraft redan finns i skogsmiljöer.

6. Avsättning av pengar för nedmontering och återställande ska ske till den verkliga kostnaden och inte till en bråkdel av denna. Finansiering ska vara klar innan byggnationen påbörjas.

7. Tonvis med bisfenol-A-kontaminerad plast i vingarna, mängder av betong, transporter och jordartsmetaller som exempelvis neodym och dysprosium krävs. Vindkraftverk måste uppfylla kretsloppsprincipen! Vindkraft är ingen "grön-el".

8. Försäkringsfrågan och ansvarsfördelningen behöver lösas. Frågan är ännu inte löst efter skogsbranden i Västmanland.

9. Angående infraljud, amplitudmodulerat ljuds skadliga effekten på människans hälsa, ska försiktighetsprincipen gälla!

10. Arrendeavtalen återspeglar inte alls marknadsvärdet av intrånget på markvärdet. Arrendeavtal skall vara offentliga.

11. Riksintresse för vindkraft ska projekteras först.

12. Underlag tas fram som visar effekterna som motsvarande investering i energibesparing ger, kopplad till varje ansökan om vindkraft.

13. Tillsynsmyndigheten ska ges rättigheter att kunna stänga ner verk som inte uppfyller tillståndskraven.

14. Vid tillståndsprocessen ska den ackumulerade effekten av den totala vindkraftsetableringen vägas in. Alla projektörer som ansöker hävdar att just deras verk utgör en försumbar inverkan.

15. Avveckla subventionspolitiken!

Esther Koster

arrangör Demonstration För Bättre Beslutsunderlag – mot snurriga vindkraftsbeslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!