Planer för ny bebyggelse i centrala Eskilstuna

Ett äldreboende med plats för 70 lägenheter kan komma att byggas intill Strykjärnshuset på Tegelbruksgatan.

5 maj 2017 05:00

Markområdet i kvarteret Fikonet är verkligen centralt placerat i Eskilstuna och ligger mellan det så kallade Strykjärnshuset i norr och Båtsmansbacken i söder. Österut avgränsas området av järnvägen och västerut ligger Tegelbruksgatan. Området är enligt gällande stadsplan från 1953 godkänd för bostäder och handel men den tidigare bebyggelsen på platsen revs 1968.

Stadsbyggnadsnämnden godkände för flera år sedan en ny detaljplan men planen antogs aldrig eftersom de dåvarande markägarna drog sig ur. Fastigheten såldes senare till de nuvarande ägarna – Båtsmansbacken Fastighets AB – som vill bygga ett vård- och trygghetsboende på platsen.

För två år sedan återupptogs arbetet med detaljplanen som nu är ute på samråd.

‒Det har varit vissa utmaningar med platsen kan man lugnt säga. Därför har det tagit lite tid, säger Anna Ekwall, planchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det hon syftar på är framför allt närheten till järnvägen och de hänsyn som måste tas för risknivåer på grund av farligt gods.

Förslaget har bearbetats i omgångar och riskreducerande åtgärder finns med efter diskussioner med Trafikverket och länsstyrelsen.

‒Vill man bygga bostäder med järnvägen på ena sidan och en ganska hårt trafikerad gata på andra sidan så har man lite att bita i, säger hon.

Planförslaget medger en ny byggnad för äldreboende och/eller bostäder som kan inrymma cirka 70 lägenheter. I markplanet mot Tegelbruksgatan planeras för olika typer av centrumlokaler som till exempel butik eller restaurang.

Det hus som byggs måste utformas på ett sätt som gör att det anpassas till omgivande bebyggelse. Som exempel anges att höjden ska linjera med det befintliga Strykjärnshuset. Det innebär att den nya byggnaden får uppföras i fem bostadsvåningar med tillkommande källare samt takvåning.

De bostäder som placeras österut mot Lindtorpsgatan har en frizon på 30 meter till järnvägen och ska förses med bullerdämpande åtgärder. Några markuteplatser eller balkonger tillåts inte åt det hållet, de får istället uppföras mot innergården.

Vidare framgår att den aktuella marken inte har några kända fornlämningar. Däremot har de marktekniska undersökningar som genomförts visat på mycket höga metallhalter av framför allt bly, koppar och zink. Föroreningarna har påträffats i ytliga lager och utgörs av fyllnadsmassor som måste schaktas bort innan byggnation kan komma igång.

Detaljplaneförslaget är utställt i Värjan på Alva Myrdals gata under tiden 2-23 maj.

Förutsatt att inte detaljplanen överklagas kan den vinna laga kraft i början av 2018.

Samråd även för Måstaplaner

Utöver kvarteret Fikonet finns även ett detaljplaneförslag för två områden i nordöstra delen av Måsta utställt för samråd i Värjan mellan 2-23 maj. I förslaget medges olika typer av småskalig bebyggelse samt flerbostadshus i ett av områdena.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa