Beslut om skylt är demokratiskt fattat

Eskilstuna kommun svarar på insändare att Biltemas skyltbeslutet är demokratiskt fattat. Bilden är från  Biltemas skylt i Västerås.

Eskilstuna kommun svarar på insändare att Biltemas skyltbeslutet är demokratiskt fattat. Bilden är från Biltemas skylt i Västerås.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2019-12-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare "Märkliga turer runt Biltemas etablering" med flera publicerad 20/11.

Ett nytt handelsområde byggs i Skiftinge, med fler arbetstillfällen och bredare utbud av handel. Planeringen har pågått flera år. Nu är beslut tagna och bygget igång. Inför byggnationen behövdes en ny detaljplan som reglerar vad som får byggas.

 Planarbetet sker i samverkan mellan politiker och tjänstepersoner enligt en demokratisk process som styrs av plan- och bygglagen. Sakkunniga tjänstepersoner arbetar fram förslag på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Berörda parter och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 När detaljplanen är beslutad av nämnden ligger den till grund för bygglov. Detaljplaneförslaget innehöll bl.a.nya bestämmelser som inte tillät fristående skyltar eller skyltpelare s.k. pylon. Istället föreslog förvaltningen att skyltar skulle uppföras som en del av byggnadens fasad.

 I bygglovet för pylon lämnande förvaltningen förslag till beslut utifrån den antagna detaljplanen. I det här fallet gjorde nämnden en annan sammanvägd bedömning utifrån detaljplanen och faktiska förutsättningar på plats. Nämnden beviljade bygglov för pylonen i november. 

Politiker och sakkunniga arbetar löpande tillsammans för bästa möjliga hantering av ärenden, utifrån professionalitet, rättssäkerhet, tydlighet och transparens. Kommunen är en politiskt styrd organisation och förvaltningen arbetar på uppdrag av nämnden. Ibland har förvaltning och nämnd olika åsikter och då är det alltid nämnden som fattar det avgörande beslutet, precis som det ska vara i en kommunal demokrati.