Bygg inte nytt på Domkyrkobacken

"Jag hoppas verkligen att planförslaget omarbetas", skriver arkitekten Anna Saga Jannsen med anledning av planerna på nybyggnation vid domkyrkan i Strängnäs.

"Jag hoppas verkligen att planförslaget omarbetas", skriver arkitekten Anna Saga Jannsen med anledning av planerna på nybyggnation vid domkyrkan i Strängnäs.

Foto: AART

Insändare2024-03-25 20:32
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strängnäs kommun har lagt ut detaljplaneförslaget för Domkyrkoberget för samråd. Det är ett ambitiöst och genomarbetat förslag som framför allt försöker lösa stiftets lokalproblem i och runt domkyrkan med en genomgripande helhetslösning, som omfattar hela Domkyrkoberget inklusive parkeringsytor, angöringar, grönytor och givetvis själva domkyrkan och övriga byggnader på platsen. 

Planförslaget är intressant läsning – inte minst beskrivningen av byggnadernas historik och hur platsen förändrats under århundradenas lopp. Dokumentet genomsyras av historiekunskap samt respekt för platsens historiska betydelse och de kulturhistoriska värdena här.

Desto mer förvånande att man föreslår en nybyggnad på Domkyrkobacken, på en plats där det aldrig legat någon byggnad tidigare och som i högsta grad skulle påverka miljön negativt genom att täppa till platsen framför domkyrkan, så att utblick och siktlinjer skulle gå förlorade.

Av materialet framgår även stiftets önskemål om förändringar och tillskott av lokaler. Vissa på grund av myndighetskrav – andra beror bland annat på stiftets önskan att samla kontorslokalerna och kunna mötas på kyrkbacken.

Här borde man kunna hitta andra lösningar än nybyggnaden vid domkyrkans entré. Med all respekt för stiftets önskemål om stolförråd, toaletter och samlingslokal med kafé, så väger det inte upp den negativa påverkan som den nya byggnaden skulle få för platsen. 

I de båda befintliga byggnaderna Tryckerihuset och Domkapitelhuset bör det finnas möjlighet att inrymma vissa nödvändiga funktioner på bekostnad av en del av stiftets kontorslokaler, som man säkert kan finna annan plats för. Mötesplatser och lokaler för fortbildning och konferenser behöver sannolikt heller inte ligga i kyrkans absoluta närhet.

Utöver den negativa påverkan som samlingshuset skulle ha på den arkitektoniska upplevelsen av domkyrkan så skulle grundläggning och sprängningar så nära kyrkan kunna innebära betydande risker för sättningar i kyrkans murar och grund. Vi talar här om 800 år gammalt murverk.

Jag hoppas verkligen att planförslaget omarbetas så att de många goda idéerna i förslaget kan förverkligas – men utan den negativa påverkan som den föreslagna nybyggnaden/samlingshuset skulle ha. Det behöver inte innebära att platsen vid domkyrkan skulle stagnera eller bli museal – men däremot att den unika och vackra miljön på kyrkbacken bevaras.