Därför är vi Näshultabor så engagerade

Näshultasjön utanför Eskilstuna.

Näshultasjön utanför Eskilstuna.

Foto: Rebecka Jonsson

Insändare2024-05-04 19:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under våren har två frågeställningar om byggandet av sex stycken höga (290 meter) vindkraftverk och ett kommande beslut om primärt vattenskyddsområde för Näshultasjön varit frågor som engagerat invånarna i Näshulta. 

Den gemensamma bakgrunden till båda ärendena är EU-direktiv som ska genomföras av Eskilstuna kommun inom kort. Omfattande protester från Näshultabor har förhindrat etableringen av de sex Eiffeltornshöga vindkraftverken; ett stort engagemang av lokala krafter såsom kyrkan och många enskilda människor.

Ingen information eller samverkan kom från vindkraftsföretaget eller från Eskilstuna kommun angående de planerade vindkraftverken. Eskilstuna kommun har efter protesterna meddelat om sitt veto i ärendet.

Protesterna fortsätter dock om Näshultasjön. Vattenskyddsfrågan är inte beslutad ännu. Frågor om energi och mer rent vatten kommer upp på dagordningen, med de nya EU-direktiven. Direktiven är kopplade till affärsintressen, men framför allt politiskt översitteri. Läs då in specifika partiintressen.

Enligt Regeringsformen 1§ skall all offentlig makt utgå från folket. Det betyder att invånarna i Näshulta ska bli tillfrågade innan beslut fattas, bli informerade innan och under processens gång. Men framförallt ges möjlighet att vara delaktiga i processen för att kunna rösta för olika alternativ, som ett uttryck för sin åsikt. Efter stora protester har Näshultabor själva tagit initiativ till och tillkallat politiker till två möten för att få veta vad Eskilstuna kommun har planerat för Näshultasjön.

För den som undrar varför invånarna varit så engagerade i dessa frågor kan några svar på frågan vara följande:

Bristen på demokratisk process väger tungt när människor bli ställda inför att få ett vindkraftverk som granne, med alla störande ljud och ljus dygnet runt. Ett primärt vattenskyddsområde kommer att leda till stora restriktioner för boende i Näshulta. Vardagslivet kommer att påverkas på ett varaktigt sätt. 

Införande av primärt vattenskyddsområde förhindrar markarbeten djupare än 0,5 meter. Det blir begränsningar för djurhållning, brukning av mark och skog, grävning av diken, anläggning av vägar, rör i marken, borrning för bergvärme med mera.

Frågan har ställts om det fortsättningsvis kan bli tillåtet att ha jordbegravningar på Näshultas kyrkogård.

Min personliga reflektion och insikt är att toppstyrda partiorganisationer missar att fånga upp väljarnas perspektiv innan frågor och beslut ska fattas. Det tror jag i längden devalverar tilltron till politiken och demokratin, men mer allvarligt öppnar det för ett mindre demokratiskt Eskilstuna. Den önskvärda arbetsgången för att fatta politiska beslut är som jag inledningsvis skrev att förslag och initiativ ska stämmas av med invånarna först, innan partier och politiker ska bereda och pröva frågor i kommunen.