Färre barn – minskad budget

Insändare 22 februari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Öppet brev till Flens politiker"  Jag vill förtydliga att vi har inga sparbeting på någon verksamhet inom vårt ansvarsområde inom barn- utbildnings- och kulturförvaltningen. 

Det stämmer att vi har en minskad central budgetram 2023 och några år framåt med utgångspunkt i minskat barn och elevunderlag i Flens kommun. Detta kan vi alla läsa om i Strategiska planen 2020-2023 med budget 2022 fastställd av Kommunfullmäktige 21-09-20 § 99. 

Förutsättningarna med ett minskat barn- och elevunderlag påverkar alla våra verksamheter i Flens kommun inte bara Stenhammars lägre årskurser. Enligt SBC:s statistik kommer barn- och elevunderlaget att minska med 277 från och med 2021 till och med 2025.

Nämnden beslutade den 16 december om sin resursfördelning till alla berörda verksamheter inom sitt ansvarsområde, både vad gäller de kommunala- och de enskilda verksamheterna. Men den interna arbetsprocessen, med att bedöma prognoserna av antal barn -och elever som är grunden för resurstilldelningen, startade i slutet av oktober kopplat till ekonomi. Ansvaret för den inre organisationen ansvarar varje rektor för. 

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomlysa resursfördelningsmodellen inför budget 2023 utifrån ansvaret att ge förutsättningar för en likvärdig och kompensatoriska undervisning/verksamhet för alla barn och elever inom våra verksamheter kopplat till Skollag (2010:800). 

Anledning till detta beslut är beroende av bland annat tilläggsbeloppen. Vi politiker ställer oss dessa viktiga frågor utifrån den utmaning som ett minskat barn- och elevunderlag ger – har vi den bästa resursfördelningsmodellen i Flens kommun? En viktig fråga, men inte helt enkel utifrån att den är lagtext styrd, se Skollagen 10 kap 38-39§


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa