Gunnarskäl har bäst förutsättningar

Gunnarskäl utanför Eskilstuna.

Gunnarskäl utanför Eskilstuna.

Foto: Eskilstuna kommun

Insändare2023-12-31 06:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Peter Lorin, som skrev insändaren "Låt Gunnarskäl vara – gör så här i stället" tidigare i december.

Utvecklingen av Gunnarskäl till ett nytt klimatsmart verksamhetsområde följer en planeringsprocess i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunen är väl medveten om områdets värde som jordbruksmark samt ur natur-, kultur- och rekreationssynpunkt och har utvärderat alternativa placeringsmöjligheter i en omfattande lokaliseringsutredning.

Utredningen är gjord av utomstående expertis och undersöker sex alternativa placeringar av ett järnvägsanknutet verksamhetsområde, bland dem marken söder om järnvägen mitt emot Gunnarskäl. Utredningen pekar ut Gunnarskäl som det bästa alternativet.

Att utveckla Gunnarskäl stödjer sig i Eskilstuna kommuns översiktsplan som antogs av ett enigt kommunfullmäktige 2021. Samhällsnyttan med ett verksamhetsområde med förutsättningar för upp till 7 000 nya arbetstillfällen bedöms överstiga skadan av de befintliga värden som går om intet.

Fram till 24 mars 2024 pågår samråd om fördjupad översiktsplan för verksamhetsområdet där alla välkomnas att lämna synpunkter. Kommunen bemöter inkomna synpunkter i en synpunktsredogörelse som presenteras efter samrådet. Besök stadsutveckling.eskilstuna.se/gunnarskal för mer information.