Handikappade fick inte yttra sig om rampen

Insändare 10 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 4 oktober skrev E-K om rampen vid Sigurdsristningen, ett rampbygge som gått som en följetong i media över hela landet. Det finns frågor som är obesvarade angående beslutsprocessen. På E-K:s fråga vems idé det var svarar Kristina Birath: ”Det var ett gemensamt förslag som genomfördes...”. Gemensamt med vilka? Hon säger också att ”man verkligen hade en bred process bakom sig när första spadtaget togs”. Om hennes ord är rätt återgivna är det ett anmärkningsvärt påstående.

I den ”breda process” som föregick beslutat fanns inte det kommunala ”Rådet för funktionshindersfrågor” med. Detta råd blev helt överkört. I rådet sitter nio företrädare från samtliga partier samt företrädare för 16 föreningar som organiserar människor med olika funktionshinder, däribland DHR.

I instruktionen för detta kommunala råd står bland annat: ”Rådet ska vara ett remissorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättning”. I minnesanteckningar från sammanträde med Rådet 24 september 2018 kan man läsa att rådet ”fick information om arbetet med Sigurdsristningen av Kristina Birath.” Man konstaterade bland annat att ”misstag har skett i processen”.

Man beslutar också att ”En rutin behöver tas fram för att säkerställa att rådet involveras i planeringsstadiet”. Beslutet om rampbygget togs våren 2017. Bygget påbörjas i augusti 2017. När Rådet får sin information 24 september 2018 är rampen både byggd och riven.

Rådet fick aldrig någon insyn innan beslut togs. Rådet fick aldrig möjlighet att remissyttra sig. Fanns det ingen i denna ”breda process” som tycke att man kanske skulle höra vad de funktionshindrade har för synpunkter på en handikappramp och en stentrappa?

Ämnen du kan följa