Hur vi möter ett klimatnödläge i Strängnäs

Insändare 12 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läget på klimatområdet är nu så allvarligt att det inte verkar vara möjligt att uppnå de mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning som stipulerats i Parisavtalet. Konsekvenserna av detta är i dag svåra att överblicka men svår hetta och översvämningar är redan påvisade. Enligt internationella energiorganet IEA ökar för närvarande användningen av kol och olja globalt istället för att minska som tanken var för att lyckas nå Parisavalet. Det är ett läge som kan klassificeras som ett klimatnödläge sett ur ett kommunalt, nationellt och globalt perspektiv. 

För Strängnäs kommun gäller att vi uppfyller de mål som innebär fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040. Vi startade detta arbete året efter valet 2018 och har därför goda erfarenheter att falla tillbaka på. Det gäller nu att bredda insatserna inom områden där vi har kompetens och kunskap och effektiva styrmedel. Det bör vid behov ske i samråd med andra kommuner och med staten som ytterst svarar för att vi i Sverige uppnår gällande klimatmål. 

Snabba och målmedvetna åtgärder som är långsiktiga och varaktiga bör vidtas för att vi gemensamt skall kunna möta denna utmaning. Det gäller fysisk planering och byggande som använder nya material som trä. Det krävs också satsningar på laddstolpar, en mer storskalig övergång till el och biodrivmedel i transportsektorn. Vi bör även från kommunens sida verka för en minskning av biltrafiken totalt sett genom en målmedveten övergång till cykel, buss och tåg. Det skapar en mer trivsam stadsmiljö med mindre buller, luftföroreningar och minska risken för trafikolyckor. Vi vill med förtur utreda hur vi kan anpassa kollektivtrafiken till medborgarnas behov och samtidigt införa avgiftsfria transporter.

Fysisk planering och byggande i kommunen bör främja lösningar som påverkar den biologiska mångfalden positivt och samtidigt kan binda in kol vilket kan tillgodoräknas kommunen i klimatarbetet. Kommunens ger redan sk LONA-bidrag för sådana åtgärder som binder in kol och minskar risker och konsekvenser av översvämningar. 

Om vi får väljarnas förtroende är vi beredda att starta upp ett arbete med denna inriktning efter valet och ett fördjupat samarbete bör ske med våra grannkommuner i Fyra Mälarstäder, 4M. Även näringslivet, föreningslivet och enskilda bör ges möjlighet att medverka och påverka detta arbete med synpunkter och egna initiativ. Det klimatråd som har bildats med företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige bör kunna spela en roll i detta arbete. Arbetet bör med jämna mellanrum stämmas av så att vi kan förvissa oss om att arbetet sker på ett målinriktat och verkningsfullt sätt i kommunen samt att det ligger i linje med de mål för klimatarbetet som fastlagts i Klimatlagen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa