Många är lungsjuka utan att veta om det

Kristina Sparreljung (stora bilden) skriver tillsammans med Gunilla Westergren-Thorsson och Magnus Ekström (infällda).

Kristina Sparreljung (stora bilden) skriver tillsammans med Gunilla Westergren-Thorsson och Magnus Ekström (infällda).

Foto: Pressbilder

Insändare2024-04-09 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under 2022 dog över 200 sörmlänningar på grund av sjukdomar i andningsorganen. Sjukdomar som KOL och astma leder till nedsatt lungfunktion och livskvalitet samt ökad dödlighet. Cirka 400 000–700 000 svenskar beräknas leva med KOL i dag och omkring 800 000 har astma. Många bär på sjukdom i lungorna utan att veta om det.

Antalet avlidna med lungsjukdom som underliggande dödsorsak i Sverige är betydligt högre för dem med förgymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial. År 2022 var det 93 respektive 25 per 100 000 bland kvinnor – och 95 respektive 38 per 100 000 bland män. Det visar en genomgång som Hjärt-Lungfonden gjort, baserad på statistik från Socialstyrelsen.

Lågutbildade har generellt sett både sämre hälsa och förutsättningar för god hälsa. Det handlar bland annat om levnadsvanor och livsvillkor, som i regel förbättras med stigande utbildningsnivå. Förebyggande insatser inom vården når inte heller lågutbildade i samma utsträckning. Orsaker till detta kan till exempel vara begränsad fysisk tillgänglighet, lägre förtroende för sjukvården eller kulturella och språkliga barriärer.

Forskning visar att ju förr man kan ställa diagnos, desto bättre möjligheter till effektiv behandling och ett friskare liv. Med hjälp av spirometri, ett enkelt test av lungfunktionen, kan man identifiera riskpersoner och upptäcka sjukdom i ett tidigt skede. I slutänden kan den okomplicerade metoden vara det som räddar liv.

Därför borde spirometri utföras på alla som exponeras för avgaser, byggdamm och rök från biomassa samt tobak. Samtliga regioner bör ha rutiner för mätning i primärvården av lungfunktionen hos riskgrupper, inte minst vid långdragna besvär som hosta, nedsatt kondition eller tung andning.

Det högre antalet avlidna i lungsjukdom för de med enbart förgymnasial utbildning visar på vikten av att insatser utformas för att nå dessa grupper. Här behövs mer forskning och kunskap, men också erfarenhetsutbyte mellan regioner så att arbetssätt som visat sig fungera sprids.

Vi uppmanar politikerna i region Sörmland att se till att alla vårdcentraler har som rutin att erbjuda riskgrupper lungfunktionstest. Det svåra ekonomiska läget gör det än viktigare att motverka ojämlikheter. Drabbade av lungsjukdom ska inte betala priset för de neddragningar som landets regioner står inför.