Skydda Gunnarskäls värdefulla jordbruksmark

Drönarfoto över Gunnarskäl utanför Eskilstuna. "Vi behöver vara rädda om den åkermark vi har", skriver företrädare för MP i Eskilstuna.

Drönarfoto över Gunnarskäl utanför Eskilstuna. "Vi behöver vara rädda om den åkermark vi har", skriver företrädare för MP i Eskilstuna.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-03-07 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En jättepark för industrier och logistik eller värdefull jordbruksmark som kan stärka den lokala livsmedelsförsörjningen och krisberedskapen? Det är dessa två alternativ som står till buds när Eskilstuna inom kort ska fatta beslut om Gunnarskäls framtid.

Faller beslutet på det första alternativet riskerar vi konsekvenser som kan drabba Eskilstunabors livskvalitet och våra framtida förutsättningar för vår livsmedelsförsörjning. 

Väljer vi däremot att värna den värdefulla marken i Gunnarskäl kan vi i stället stärka förutsättningarna för en god livsmedelsproduktion och bidra till det robusta samhälle som vi behöver för att kunna stå emot olika typer av kriser och hot. Kriser och hot ur såväl klimat- som säkerhetssynpunkt, och som vår samtid tyvärr präglas av.

Ökad beredskap för att klara av att hantera olika typer av hot lyfts även fram i den statliga utredning som presenterade sitt betänkande den 22 januari i år. Det handlar inte minst om kommunernas ansvar att upprätthålla tillgången på livsmedel för sina invånare. Det finns med andra ord gott om goda skäl att tänka över beslutet över Gunnarskäls framtid. Eskilstuna har ett ansvar att inte bidra till minskade odlingsbara ytor.

MP Eskilstuna anser därför att den jordbruksmark vid Gunnarskäl som kommunen vill omvandla ska värnas och inte användas på det sätt som nu anges. Jordbruksmark behövs inte bara för livsmedelsproduktionen, både nu och i framtiden, det är också en ändlig resurs som inte kan “tillverkas” och som i takt med klimatförändringarna och en växande befolk­ning kommer att bli en bristvara. Vi behöver vara rädda om den åkermark vi har i vår kommun. 

Vi måste också se till bevarandet av den biologiska mångfalden och att skydda biodiversiteten. Det är avgörande för att bevara mångfalden av arter och skydda stark, motståndskraftig natur som är bättre rustad för klimatförändringarna.

Vi förstår att det finns ett behov av att hitta ytor för olika typer av etableringar inom ramen för kommunens utveckling. Vi saknar dock alternativ i förhållande till den här oerhört värdefulla marken och menar att det måste finnas bättre sätt att nå i mål än att exploatera värdefull åkermark.