Strandskyddet förstärks visst!

Insändare 29 april 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synpunkter på debattartikel om Stärkt allemansrätten och strandskyddet, införd den 21 april.

Fyra lokala politiker från MP påstår att utredningen: "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78", inte föreslår ett stärkt strandskydd. Högst upp på sid 24 i utredningen kan man läsa följande;

”Vi föreslår ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vatten-områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Där ska de särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering tillämpas särskilt restriktivt.”

Har ni som skrivit under debattartikeln verkligen läst utredningen? 

Nu var ju det egentliga syftet med utredningen att få till ett mer differentierat och anpassat strandskydd för landsbygden och det har man verkligen lyckats med.

Det som kommer att ha mest och störst betydelse för landsbygden är att strandskyddet för insjöar med en vattenyta som uppgår högst 1 hektar tas bort. Att strandskyddet vid vattendrag som är två meter eller smalare tas bort. Att strandskydd inte heller ska gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som tillkommit efter 1975.

Det är av yttersta vikt att denna del inte förändras på något sätt utan i sin helhet införs enligt förslaget.

Även förslaget om att ett mer differentierat strandskydd ska kunna införas inom ett landsbygdsområde kommer att förenkla och förbättra villkoren för boende och verksamheter på landsbygden. Den lokala förankringen vid införandet är betydelsefull.

Utredningens förslag att länsstyrelserna ska klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller i respektive län är mycket bra. En heltäckande digitalisering av strandskyddet gör det mer transparent, förutsägbart och rättssäkert för den enskilde. Medel måste tillföras länsstyrelserna för att digitaliseringen snabbt kan genomföras.

Ämnen du kan följa