Underlaget är undermåligt – politikerna måste tänka om

Bassängerna på Mälarsjukhuset är på väg att läggas ner. Beslut i frågan väntas inom kort.

Bassängerna på Mälarsjukhuset är på väg att läggas ner. Beslut i frågan väntas inom kort.

Foto: Madelene Hergils

Insändare2024-06-15 06:07
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På tisdag tänker regionstyrelsen i Region Sörmland fatta beslut om att lägga ner bassängerna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Beslutet kommer att fattas på ett undermåligt beslutsunderlag som beställts av ordföranden Christoffer Öqvist (M). Öqvist har gett regiondirektören Magnus Johansson i uppdrag att ta fram en utredning som ska resultera i en slutsats att bassängerna på Mälarsjukhuset ska läggas ned. 

Öqvist och regionstyrelsen tänker fatta ett beslut på ett underlag där kostnadsökningen som en bassängnedläggning skulle medföra mörkas. I beslutsunderlaget redovisas bara kostnadsbesparingar i form av drift- och personalkostnader med cirka 3.9 miljoner.

I beslutsunderlaget, som tagits fram av Lina Lindfors, tillförordnad divisionschef för Medicinsk Service, och Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef på Region Service, pekar de på att en nedläggning av bassängerna skulle medföra en risk att patienter med flerfunktionshinder utan träning försämras med ökad vårdkonsumtion som följd. Vad denna ökade vårdkonsumtion, som det inte bara är risk för utan som med största sannolikhet kommer att bli en realitet, kommer att kosta redovisas inte i beslutsunderlaget.

Om dessa kostnader lyfts fram i underlaget hade det visat att en bassängnedläggning i stället för att vara en kostnadsbesparing kommer innebära en kostnadsökning för regionen.

I underlaget finns fler liknande brister. Ingenstans i underlaget framgår heller hur många patienter som skulle drabbas, beroende på vilken av bassängerna som blir kvar eller läggs ner.

Det är många som skulle drabbas hårt av en bassängnedläggning, men de stora förlorarna är de allra svagaste invånarna i regionen, nämligen de flerfunktionshindrade som inte har några alternativ till bassängträningen. Vid en flerfunktionsnedsättning är det bland annat vanligt med smärtor och påverkad andning. Bassängträning, där utbildad personal använder vattnets egenskaper för att få fram aktivitet även hos de som inte klarar av att medverka viljemässigt, ger en fysisk aktivitet som inte kan uppnås på något annat sätt. Den fysiska aktiviteten är en viktig del i behandlingen vid smärta och stimulerar djupandning.

Gruppen av flerfunktionshindrade kommer, utöver ett ökat behov av sjukvård till följd av utebliven bassängträning, att få en mycket sämre livskvalitet. För denna grupp finns inte några landbaserade sjukgymnastikalternativ som kan ersätta bassängträning.

Munktellbadet, som inte är tillgänglighetsanpassat, är inte något alternativ för de flerfunktionshindrade. Inte heller att resa 1,5 timme enkel resa till en bassäng i Nyköping. Med ett flerfunktionshinder är en sådan resa förenat med en stor påfrestning på kroppen och det är inte ens säkert att man orkar delta i bassängträningen när man kommer fram. 

Ett beslut att lägga ner bassängerna på Mälarsjukhuset, och behålla sjukhusbassängerna i Katrineholm och Nyköping, skulle stå i strid med den lagstadgade likställighetsprincipen som innebär att kommuner och regioner ska behandla sina medborgare lika. Flerfunktionshindrade i Eskilstuna med omnejd skulle inte behandlas lika som andra flerfunktionshindrade i regionen. Några sakliga skäl för att frångå denna princip finns inte och har heller inte redovisats i beslutsunderlaget.

Koalitionsstyret – tänk om och dra tillbaka ert planerade beslut om bassängnedläggning i Eskilstuna! Gör i stället ett studiebesök och se med egna ögon hur värdefull och direkt livsavgörande bassängträningen är för de flerfunktionshindrade.