Vi får inte glömma kommunala hemtjänsten

Strängnäs kommunhus.

Strängnäs kommunhus.

Foto: Albin Persson

Insändare2024-05-06 19:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste tiden har Strengnäs Tidning uppmärksammat flera olika problem som vi har inom de kommunala verksamheterna, inte minst skolan och socialtjänstens myndighetsdel. En verksamhet som tyvärr lämnats därhän är den kommunala hemtjänsten, men vi får inte glömma den.

Sedan hösten 2014 har jag intresserat mig för att, genom tillgängliga dokument, följa den kommunala hemtjänsten där stora summor har försvunnit varje år. 

För perioden 2014-2022 har den kommunala hemtjänsten årligen överskridit sin budget med i genomsnitt 13,4 miljoner kronor och den negativa trenden synes hålla i sig för 2023. 

Kontot "Äldreomsorg" överskrids kraftigt 2023, men av någon anledning särredovisas inte hemtjänsten på det sätt som gjorts tidigare?

Noterbart i sammanhanget är att de privata företag som stått för 30-35 procent av hemtjänsten inom kommunen har klarat verksamheten med god kvalitet inom givna ekonomiska ramar. 

Nu har det politiska majoritetsstyret (M+S) bestämt sig för att komma till rätta med det ekonomiska fördärvet inom den kommunala hemtjänsten. Detta ska ske genom att avveckla möjligheterna för de väl fungerande privata hemtjänstföretagen att verka och i stället upphandla ett hemtjänstföretag som ska svara för cirka 50 procent av hemtjänsten. Detta ska gälla från och med 2025. Beslutet innebär också att möjligheten för behövande att kunna välja hemtjänstutövare försvinner, men hur kommer förändringen att påverka ekonomin inom de kvarvarande 50 procenten?

I Socialkontorets verksamhetsplanering presenteras inte några åtgärder som trovärdigt visar att problemet kommer att lösas och i en tidningsintervju nyligen säger socialnämndens ordförande (S) att ”Kommunens egen hemtjänst är föremål för genomlysning. Vi kommer att följa kostnaderna framöver.” I princip vad socialnämnden gjort varje år de senaste nio åren, ”följt kostnaderna”.

För att klara den kommunala hemtjänsten inom tilldelad budgetram måste socialnämnden, politikerna, kräva väsentliga verksamhetsförändringar som möjliggör ett effektivt resursutnyttjande. Alternativet är fortsatt slöseri med skattemedel.

En bra början är att tydligt sära på beställare/myndighet och utförare (hemtjänsten). Det finns exempel. I vår kommun ingår dessa verksamheter i samma organisation, rapporterande till samma chef, ett förhållande som innebär stor risk för otydlighet kring aktörernas olika roller och ansvar. 

En delning med respektive chef direkt rapporterande till kommundirektören innebär en hemtjänst med tydligt uppdrag, vilket ger nya förutsättningar att synliggöra och angripa kostnadsdrivande faktorer i verksamheten, med bibehållen kvalitet. 

Utöver att kunna uppnå kostnadssänkande verksamhetsfördelar, skapas förutsättningar för att utveckla den kommunala hemtjänsten, med delmål att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att utmärkas av hög uppmätt kundnöjdhet. 

Alternativet är att låta den privata hemtjänsten helt ta över.