Gunnarskäl bedöms mest lämpat för prövning

Eskilstuna kommuns Kristina Birath svarar på Peter Lorins insändare om Gunnarskäl.

Eskilstuna kommuns Kristina Birath svarar på Peter Lorins insändare om Gunnarskäl.

Foto: Lars Skärlund

Insändarsvar2023-10-14 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Exploatera inte marken i Gunnarskäl" från Peter Lorin.

Utveckling av Gunnarskäl till ett nytt verksamhetsområde har stöd i Eskilstuna kommuns översiktsplan som antogs av ett enigt kommunfullmäktige 2021. Kommunen är väl medveten om områdets värde som jordbruksmark och att det även har ett värde från natur-, kultur- och rekreationssynpunkt. Områdets läge nära E20 och utmed den långa raksträckan gemensam för Svealandsbanan och Sala-Oxelösundsbanan innebär dock att det även är mycket väl lämpat för järnvägsrelaterade verksamheter. Kommunens bedömning utifrån översiktsplanen är att samhällsnyttan av att utveckla detta till ett klimatsmart verksamhetsområde med förutsättningar för upp till 7 000 nya jobb överstiger skadan av de befintliga värden som försvinner. Om detta är ett sådant väsentligt samhällsintresse som krävs för att ta den här typen av jordbruksmark ur drift kommer nu att prövas i den fortsatta planeringsprocessen i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Under 2022 inleddes arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan. Kommunen har låtit utomstående expertis genomföra en omfattande lokaliseringsutredning för att klarlägga om det finns alternativa platser i kommunen för den järnvägsanknutna verksamhet som planeras i Gunnarskäl. Utredningen redovisades i maj 2023. I den utvärderas sex alternativa lokaliseringar som övervägts för utvecklingen. Gunnarskäl är enligt utvärderingen det främsta alternativet. Lokaliseringsutredningen är nu en del av underlaget till den fortsatta prövningen där sakägare, myndigheter, näringsliv, organisationer och allmänheten i flera skeden kommer att få möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter på områdets utveckling. Slutliga besked om hur statliga tillståndsmyndigheter ser på tillåtligheten av att ta jordbruksmarken ur drift kommer när kommande detaljplaner antas och vinner laga kraft. 
Kommunens beslutsunderlag förfinas successivt och såväl behoven som alternativa möjligheter utvärderas löpande för att inte i något avseende ta mer mark i anspråk än nödvändigt.
Kristina Birath, Eskilstuna kommun