Bygg en sund företagskultur

Skapa en egen strategi om hur just ni ska gå tillväga. Här skrapar vi på ytan om hur företag kan börja agera systematiskt för att få en inkluderande kultur.

16 december 2013 07:00

1. Börja med ledningen. Få in jämställdhetsperspektivet i alla övergripande processer såsom budget-, kvalitets-, besluts- och uppföljningsprocesser. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att högsta ledningen uttalar sig positivt i frågorna och kan därmed "sätta kulturen". Rent konkret: Sätt numerära mål för andelen kvinnor i styrelser och ledning - och följ upp. Rekrytera brett med nya glasögon för att undvika att det blir som det brukar.

2. Analysera - och vidta åtgärder. Många gör könsuppdelade kartläggningar men sedan tar det stopp. När du ställt frågan till anställda om de upplever sig missgynnade har du samtidigt ökat förväntningarna på att sådant som uppkommit ska åtgärdas. Om det då sopas under mattan eller "glöms bort" är det extra allvarligt.

3. Stöd och samordning. En framgångsfaktor är att koppla jämställdhetsarbetet till ordinarie stödstrukturer. Ansvaret ska inte läggas på en särskild jämställdhetsansvarig. Det riskerar då att bli ett sidospår och där jämställdhetspersonen/gruppen blir ett alibi. Alla chefer ska ha ansvaret och stödfunktioner såsom HR-, IT- och ekonomiavdelningarna ska involveras. De personer som normalt kvalitetssäkrar och följer upp verksamheten ska börja göra det med ett genus- och mångfaldsperspektiv.

4. Systematiskt förbättringsarbete. De som lyckats bäst inom genus- och mångfaldsarbete är samma organisationer som lyckas skala upp sina små förbättringsarbeten. Det handlar om att tillvara på fungerande bemötandesituationer, rutiner, checklistor med mera och sedan sprida det i hela företaget/koncernen.

5. Skapa en inkluderande kultur. Jobba inte med en fråga i taget och bara prata inte enbart om exempelvis kön. Kön har alltid betydelse för hur vi bemöter varandra, men det finns många andra maktordningar som också spelar roll i bemötanden. Det kan handla om normer kring klass, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning mm. Genom att ha ett bredare angreppssätt kan vi undvika att exkludera och kränka individer utifrån alla dessa normer. Vinsten är ett antidiskriminerande förhållningssätt som bidrar till en inkluderande kultur där alla känner sig välkomna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa