"Blinka lilla snigel" är titeln på det offentliga utsmyckning som konstnären och järnsmeden Nina Hedenfeldt skapat på uppdrag av Eskilstuna konstmuseum och Eskilstuna kommunfastighet  i samband med byggnationen av Skiftinge förskola. Några av riktlinjerna för konstuppdraget har varit att gestaltningen ska ha naturen som utgångspunkt, samt att den ska bidra till inspiration och lust att skapa. 

Den nya förskolan, som ligger på Karl Hovbergsgatan 43 har ett särskilt rum som kallas Naturateljén och verket "Blinka lilla snigel" monteras högt uppe på de järnstänger som löper från vägg till vägg, i Naturateljén.

Tre konstnärer inbjöds till att komma med skissförslag på utsmyckning och Nina Hedenfeldt som driver Smedja Sothöna fick uppdraget. 

I motiveringen till valet står bland annat :""Med högt klängande apor och långsamma sniglar skapar Nina Hedenfeldt ett lekfullt blickfång i Skiftinge förskolas Naturateljé. Modigt balanserar de smidda djuren på järnstänger som löper från vägg till vägg, och barnen ges möjlighet att beskåda dem ur många olika vinklar. "

Konstverkets bärande idé ska vara ett blickfång i naturateljén och våningen ovanför, samt att inspirera barn och personal till skapande verksamhet med utgångspunkt i naturen. Den konstnärliga gestaltningen är till för barn och personal på förskolan.

Konstverket bekostas av Eskilstuna Kommunfastighet AB, som avsatt en procent av byggbudgeten till konstnärlig gestaltning.