Kommuner bör ge tidigare besked om vindkraft

Ledare 27 juni 2022 19:19
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Klimatomställningen kräver mycket mer el – och det snabbt. Tidspressen i klimatpolitiken är stor. Många beslutsfattares inställning till elproduktion behöver därför förändras. Det gäller i synnerhet de politiker som länge sagt nej till kärnkraft. Men även de aktörer som ofta sätter stopp för ny vindkraft. 

 

Häromveckan presenterade Svensk vindenergi statistik över de senaste årens avgjorda vindkraftsansökningar. Och det visar sig att många planerade vindsnurror helt enkelt inte har blivit av. Mellan 2014 och 2021 lämnades det in över 270 ansökningar, motsvarande 5 455 vindkraftverk. I en liten andel av ansökningarna reducerades antalet verk eller vindsnurrornas storlek. Över 2 000 verk stoppades helt och hållet. I Sörmland fick bara 10 av 28 tillstånd för etablering.

Det är betydande mängder klimatvänlig el som hade kommit många till gagn. Detta allmänintresse behöver medborgare och politiker uppvärdera mer än de gör i dag. Samtidigt är det inte lämpligt att ställa upp vindkraftverk överallt. På en del håll där det är tätbebyggt, inte minst kring Mälaren och södra Sverige, konkurrerar verken med andra planer. Det kan vara ny bebyggelse eller andra slags företagsetableringar. Stora konstruktioner kan också påverka känsligt djur- och naturliv. Även sådana intressen behöver beaktas.

 

Enligt Svensk vindenergi är det oftast kommunerna som ligger bakom dessa stopp av vindkraftverk. De har i många fall inte tillstyrkt projekten. Kommuner bör även i fortsättningen få säga nej till vindkraftsplaner. Lokalpolitiken bör ha inflytande över hur mark och vatten används. Samtidigt finns det skäl att se över hur det så kallade ”kommunala vetot” ska fungera. 

I dag anges det inte i miljöbalken när kommuner ska lämna in sin åsikt om vindkraftsprojekt i tillståndsprocessen. Det riskerar fördröja viktig elproduktion. Att de dessutom får ändra sig senare i processen innebär stora osäkerheter för företag som vill bygga dessa snurror.

 

Rikspolitiker behöver fundera på hur kommuner bäst motiveras till att ge besked tidigt i tillståndsprocessen. Det hade undanröjt mycket ovisshet. Samtidigt bör vetoreglerna inte leda till att kommuner behöver fatta beslut på tunt underlag – sådant riskerar leda till ännu fler nej.

Men även lokalpolitiken kan göra sin del. Kommuner bör göra klart översiktsplaner i god tid, peka ut var det är lämpligt att bygga vindkraft. Det vinner många på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa