Tänk långsiktigt men handla också snabbt för säker el

Ledare 25 augusti 2022 19:45
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I snabb takt går vi mot dubbelt så stor elanvändning. Det är vi inte ensamma om.

Överflyttning av bostadsvärme från fossilgas till eldrivna värmepumpar är brådskande i en rad länder. Teknikskiftet från kol till vätgas i stålverk i Norrbotten sker snart på fler håll i Europa.

Klimat- och energipolitiken medför stora investeringar, stora affärsmöjligheter och många intressanta, välbetalda jobb. Men en rad länder behöver göra detsamma samtidigt. Flaskhalsar och bristvaror kan fördröja sådana investeringar som brådskar. 

 

Det är mycket viktigt, men ändå otillräckligt, att bygga nya kraftverk – och att vårda och modernisera dem som finns. Men behoven kan inte bara mätas i kilowattimmar använd energi.

Effektbalansen, timme för timme hela året, är avgörande för driftsäkerhet. Det ska inte hända att elen bryts eller att ostadig frekvens i växelströmmen skadar känslig utrustning. Såväl prissystemet för el som ledningskapaciteten i stamnätet och kombinationen av olika slags kraftverk måste utformas för att klara alla kraven.

Vattenkraften har central betydelse för att anpassa eltillgången över dygnet. Kärnkraften ger baslasten, leveranser som är jämna över dygnet, en stabil grund för Sveriges stora processindustrier med kontinuerlig drift. Den tredje stora källan, vinden, levererar ström med väldiga variationer. Ju mer vindkraft, desto svårare för vattenkraften att jämna ut variationer över dygnet och mellan olika dagar.

 

Med mer kärnkrafteffekt är det mindre risk för pristoppar – och större utrymme för lönsam export som stärker grannländers klimatpolitik. Kärnkraftens stora turbiner tillför även stabilitet i systemet. Överföringskapaciteten i stamnätet blir större. Här finns ett exempel på att prissättningen på el länge förblivit alltför trubbig. Kraftproduktion som stärker nätets funktion och ökar driftsäkerheten behöver ges betalt för dessa viktiga systemtjänster.

Priset för el under dygnets timmar behöver också mer verkningsfullt variera för att motverka överbelastning och styra till tidpunkter då det är lätt att få fram mycket ström. Alldeles för många hushåll och företag med något större förbrukning har än i dag fasta taxor.

Prissystem som underlättar effektbalansering och nyttjar modernare teknik är, liksom förstärkt ledningsnät, nödvändiga och brådskande. Det behöver även bli stopp för att omprövningar av vattendomar beskär kapaciteten hos den för effektbalansen så värdefulla vattenkraften.

 

Både kärnkraft och vindkraft behövs, i mycket i stor skala. Det har understrukits många gånger på den här ledarsidan, långt innan den yrvakna, busstransporterade kärnkraftturismen i pågående valrörelse. Här kan dock inte tidsfaktorn förbises. Mer vindkraft kan vi få successivt men ganska snabbt. Nybyggda reaktorer, med delvis ny teknik, är på väg. Det tar flera år att få dem beställda, levererade och driftsatta.

Att räkna en gång till, med nu förutsedda elpriser, på att storinvestera i Ringhalsverket för att med delvis ny teknik kunna återstarta ett par reaktorer, kan vara rimligt. Men även om det gjorts tidigare, med klartecken för satsningen, hade projektet inte varit klart nu. Denna eventuella elström hade inte påverkat priset nu eller kommande vinter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa