Därför betalar Folkpartiet tillbaka

26 mars 2010 06:30

Politikerarvodena inom Landstinget Sörmland har länge varit föremål för en infekterad debatt. Oppositionen har nu sett en möjlighet att försöka ta billiga politiska poäng på ett arvodessystem de i allra högsta grad varit med att skapa och som de även själva är en del av.

När jag anställdes som politisk sekreterare för Folkpartiet skrev landstinget ett anställningsavtal där min sysselsättningsgrad tydligt framgick.

Samma procedur genomfördes när min efterträdare som politisk sekreterare, Johan Bartholf, anställdes och båda våra löner har betalats ut i enlighet med respektive anställningsavtal.

Nu har dock formerna för dessa anställningsavtal ifrågasatts av KD, M och V. Oppositionen anser att jag och Johan har fått lön från landstinget som vi formellt inte varit berättigade till då vi under tiden för anställningen som politiska sekreterare varken bodde i Sörmland eller hade några politiska uppdrag inom landstinget.

Här är det på sin plats att klargöra en mycket viktig aspekt – arvodesfrågan är inte en specifik fråga för Folkpartiet. Arvodessystemet berör samtliga partier inom landstinget. För att komma till rätta med de strukturella problemen som omgärdat arvodesfrågan krävs därför en grundlig granskning.

Det handlar om en fullständig extern genomlysning av vilket ansvar såväl politik som organisation har haft avseende arvoden under de senaste mandatperioderna. Avsikten är inte att leta efter syndabockar, utan att granska de systemfel som har gett upphov till dagens situation. Granskningen kommer inte att dras i långbänk, utan sättas igång omedelbart och presentera sina slutsatser skyndsamt.

När jag nu väljer att agera snabbt och betala tillbaka den del av min lön som är föremål för debatt föregriper jag delvis den kommande granskningen. För mig är detta faktum sekundärt.

Det primära är att Folkpartiet inte på något sätt ska kunna ifrågasättas eller misstänkliggöras i denna fråga.

Thomas af Bjur (FP)
Gruppledare Landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa