Bygg för alla i Eskilstuna

Nedan redovisas Hyresgästföreningens synpunkter på nya Översiktsplanen i Eskilstuna.

23 juni 2011 06:30

När man planerar för nybyggnation bör man noggrant se över var man bygger så hänsyn tas till blandade upplåtelseformer och mångfald för ökad integration. Viktigt är också att skapa tillgänglighet för alla i både yttre och inre miljö. Det som gynnar dem med funktionsnedsättningar gynnar alla.

Tänk också på att det är viktigt att det i alla bostadsområden finns närhet till tillgängliga grönområden/grannskapsparker. Särskild hänsyn ska alltid tas till kulturmiljö.

Likväl som kommunen satsar på att locka människor att flytta till Eskilstuna så bör man samtidigt se till att de som bor här stannar kvar.

Vid planering av byggnation i befintlig bebyggelse måste man begränsa problem med buller, luktbesvär, nedsmutsning och effekter av luftföroreningar. Det är mycket viktigt att samhällsfunktioner säkerställs med väl tilltagna marginaler.

Vi vill att en mer noggrann inventering görs av de cirka 600 förorenade objekten i Eskilstuna. Vad består föroreningarna av? Hur stor blir kostnaderna för en sanering av dessa och vem är betalningsansvarig?

Transporter av och hantering av farligt gods borde absolut ske i utkanten av Eskilstuna så att så få transporter som möjligt av farligt gods sker innanför ringleden.

Vi tycker det är ett bra initiativ att inrätta en mobilitets- och tillgänglighetsgrupp. För att uppnå målen behöver teamet absolut arbeta med att förändra Eskilstunabornas beteende när det gäller bilberoende samt att uppmuntra och visa på andra alternativ.

Kollektivtrafiken behöver förbättras och utvecklas med utvidgade stomlinjer, servicelinjer samt att landsortsbussarna, åtminstone vissa turer, kan ta upp till exempel rullstolsburna passagerare.

Fler gång- och cykelbanor som känns trygga att använda och som underhålls.

Arbeta med att göra bilpoolen attraktiv.

En viktig fråga för gruppen är ju att förbättra folkhälsan i Eskilstuna.

Inger Brodén
Ordförande i Miljögruppen i
Hyresgästföreningen Eskilstuna


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa