Ha skolan där eleverna finns

12 september 2011 06:05

Den 20 september 2011 beslutar majoriteten (C, FP, S och MP) i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs om en ny skolorganisation. Vi moderater som sitter i opposition har bestämt oss för att inte ställa oss bakom förvaltningens förslag. Vi lämnade också vid nämnden den 23 augusti in ett alternativt förslag som vi önskade en parallellutredning på. Efter bara 20 timmar fick vi svar på våra alternativ. Ett svar som vi kände inte var en seriös parallellutredning utan snarare en ekonomisk jämförelse gentemot det av majoriteten stödda förslaget.

Vi ser att det tjänstemannaunderlag vi fått är svagt som underlag för ett så viktigt beslut. Bland annat saknas, vad vi kan se, en genomtänkt kalkyl över kostnader kring flytten samt en grundlig barnkonsekvensanalys.

Strängnäs är en tillväxtkommun och stora delar av tillväxten sker just i Finninge/Långbergsområdet samt på Tosterön. Just de delar av Strängnäs stad där majoritetens förslag minskar skolkapaciteten. I stället vill man fylla centrum med än mer trafik på redan hårt belastade skolvägar. Moderaternas förslag däremot vill bedriva skola där eleverna finns och inte flytta elever till skolor.

Några av oss moderater satt med på mötet med allmänheten som ordnades i Paulinska konsertsalen den 5 september. Många föräldrar hade samlats i sin gemensamma oro för sina barns trygghet i skolgången. Det känns väldigt tråkigt för oss att se att deras behov av information och delaktighet inte tillgodosetts i processen. När föräldrar oroar sig över sin 10-årings säkerhet i skola och på skolvägar är det en dålig strategi att tala om hur Strängnäs kan öka sina meritvärden till gymnasiet och därmed bli en statistiskt högre placerad skolkommun.

Inför kommande beslut i BUN måste vi ställa frågan: Resulterar verkligen majoritetens förslag i att den kommunala skolan i Strängnäs blir attraktiv?

Skolan i dag är inte längre en plats där föräldrar behöver låta sig styras av kommunalpolitisk nyckfullhet. Det finns alternativ och kommunen är endast en av aktörerna på en konkurrensutsatt skolmarknad. Därför är det av stor vikt att de skolor kommunen har anpassas till ett mätbart behov hos våra medborgare. Detta anser vi moderater inte att förvaltningens förslag syftar till.

Ett tänkbart scenario är därför att kommunen i och med detta skolorganisationsbeslut tappar än fler elever till den privata sektorn och då står den kommunala förvaltningen i samma situation som i dag – lokalkostymen är större än elevunderlaget.

Med majoritetens förslag i hand och efter att ha lyssnat på föräldrar, lärare och elever undrar vi moderater: Ska man välja en optimering av skolorganisationen utifrån ett lokal- och lärarperspektiv eller bör man eftersträva ett barn- och utbildningsperspektiv?

Moderaterna i BUN Strängnäs
Bibbi von Schéele, Patric Johansson, Hanna Drakengren, Fredrik Wrede och Leif Lindholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa