Skollagen gäller inte Strängnäs

Vem lever i Strängnäs idyll i dag? Är det barnen? Är det politikerna? Eller är det tjänstemännen? Just nu ser jag inget idylliskt med att vara invånare i Strängnäs.

15 september 2011 06:54

Det nya omorganisationsförslaget är inte alls bra för skolbarnen. Det känns hastigt ihopkastat, ogenomtänkt och oarbetat. Ni har ett alternativ och er konsekvensanalys är anpassad efter ert förslag. Ni har makten att förändra skolan till det bättre inte till det sämre. När ni säger att ni tror att förslaget är det bästa för barnen så räcker det inte med att tro.

Hur efterlevs skollagen i kommunen?

Enligt skollagen (2010:800) står det i 1 kapitlet § 10: I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.

Det nya förslaget har inte barnens bästa som utgångspunkt. Utgångspunkten är ekonomi anser jag. Barnens inställning till ert förslag finns: De vill inte flytta från sin skola. Det talar sitt tydliga språk.

Vet ni hur mycket er omorganisation för skolorna kommer att kosta? Var är den röda tråden i kommunens skolplanering? Finns det bara en mandatplan på fyra år?

I skollagen (2010:800) står det i 1 kapitlet § 4: Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Lärarna gör sitt absolut bästa för eleverna varje dag i skolan med att främja utvecklingen och lärandet enligt min erfarenhet. Men vad sänder det för signaler när ni politiker och tjänstemän i Strängnäs kommun inte tar hänsyn till de demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på? För det anser inte jag att ni gör.

Demokrati för mig är att alla ska få möjlighet att säga sitt, det ska ta tid att genomföra förändringar så att misstag ska kunna upptäckas i tid och rättas till. Medborgardialog är inte bara att morsa på invånarna på stan.

Att hitta fyrklöver sägs bringa lycka. Fyrklövern i kommunhuset, tänker ni bringa lycka eller olycka? Att inte det här beslutet tas upp i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige är ytterst anmärkningsvärt. Ska inte kommunfullmäktige formellt fatta de viktiga besluten i kommunen? Min tolkning blir att skolan inte är viktig.

Det står i skolinspektionens beslut att en majoritet av eleverna inte upplever studiemiljön som lugn och harmonisk. Skrämmande läsning tycker jag som mamma. Är det rätt att 10-åringar ska gå i den skolan? Ingen skugga ska falla på några elever, det är vuxnas ansvar som brustit. Men att sätta små barn tillsammans med äldre barn som argument för att de små barnen ska medföra ett bättre skolklimat anser jag vara ett lagbrott.

Jag måste åter citera skollagen (2010:800) 5 kapitlet § 3: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Men det är min personliga tolkning av lagen och min åsikt om vad omorganisationen i skolan medför. Små barn tar efter stora barn inte tvärt om. Att ens tro något annat är okunskap.

Ni i kommunen ska hålla ett helikopterperspektiv över skolans organisation. Stor försiktighet måste tas så att inte helikoptern kraschar. Helikoptern går att ersätta. Våra barn är oersättliga!

Maria Mikaloff

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!