Ett misstag – ingen lögn

Robert Svensson och Skydda Skogen väljer att i ett mycket högt tonläge anklaga Skogsindustrierna och särskilt mig för att ljuga (EK 29/3).

3 april 2012 06:32

Hur Sverige som nation agerar när det gäller skogsbruk och skydd av skog är en viktig fråga. Det är också viktigt att vi jämför oss med andra länder på ett korrekt sätt.

Den enda rimliga basen för en sådan jämförelse är Sveriges officiella statistik. Enligt den har Sverige 28,4 miljoner hektar skogsmark. Arealuppgiften bygger på Skogsvårdslagens definition av skogsmark. Av dessa har 6,8 procent ett formellt skydd i form av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Den improduktiva skogsmarken (skog med låg produktionsförmåga) har en andel av 14,1 procent och ett formellt skydd i Skogsvårdslagens § 13 a. Tillsammans blir det 20,7 procent.

Vi har skrivit 26 procent i en debattartikel. Det var ingen lögn utan ett misstag från vår sida. Till det formella skyddet kommer att de svenska skogsägarna sammanlagt på frivillig basis avsatt ytterligare 4,2 procent. Totalt skyddas alltså 25 procent. Utöver detta lämnas år efter år i snitt cirka 3 procent av arealen som generell hänsyn på hyggena.

Samtliga siffror är baserade på Riksskogstaxeringens och Skogsstyrelsens uppgifter som är del av Sveriges officiella statistik. Om Skydda skogen anser att den officiella svenska statistiken ljuger är det lämpligt att ta upp det med statistikansvariga myndigheter.

Det väsentliga i debatten är att Sverige i jämförelse med många andra länder skyddar stora arealer skog och att skyddet i internationell jämförelse är mycket strikt.

Svensk skogsindustri känner ett stort moraliskt ansvar för det levande arv som är skogens artrikedom. Dessutom ställer våra kunder höga krav på miljöhänsyn. Det är därför vi både avsätter skog frivilligt och tar till aktiva åtgärder för att visa hänsyn i den skog som brukas. Vårt övergripande mål är tydligt; vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Mårten Larsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!