Därför förändras Trädgårdsgatan

Strängnäs kommun har en långsiktig trafik­strategi som sträcker sig trettio år framåt och som prioriterar fotgängare­ och cyklisters framkomlighet samt ett attraktivt centrum. Förändringarna på Trädgårdsgatan och Källgatan i Strängnäs centrum är alltså en mindre del i en större plan för Strängnäs kommun framtid.

13 september 2012 06:00

Målen är att:

• Öka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

• Öka säkerheten för alla medborgare som rör sig i centrum oavsett ålder eller hälsa.

• Öka attraktiviteten genom att skapa ett levande centrum som inbjuder till flanerande, shopping och umgänge.

Vad har hänt?

I oktober 2011 tog teknik- och fritidsnämnden beslut (Dnr TFN/2011:351-311) om att godkänna förvaltningens förslag på förändring av Trädgårdsgatan och att kontakt skulle tas med fastighetsägarna. 1 november gick förslaget på remiss till åtta berörda fastighetsägare samt polismyndigheten. En parkeringsutredning gjordes också i samband med detta. Utifrån underlaget tog samma nämnd ett nytt beslut om att arbetet skulle påbörjas.

Efter att beslutet togs sattes Spadenskyltar, en informationsskylt som används just inför ombyggnationer, upp. Teknik- och servicekontoret har också besökt ett flertal butiker som berörs av minskat antal p-platser i och med att de är beroende av stora frakter.

Vad händer nu?

Arbetet med att förbättra centrumkärnan har påbörjats och vi började med etapp 1, Trädgårdsgatan, fredag 31 augusti. Spadenskyltar, kommunens webbplats, Facebook och Twitter är våra huvudsakliga informationskanaler i ärendet under processens gång.

Det finns parkeringsplatser för handikappade, för elbil och för taxi. Parkeringsplatser för andra bilar finns i den direkta närheten. Det finns 567 parkeringsplatser i stadskärnan som våra drygt 32 000 kommuninvånare kan använda. Det kan jämföras med till exempel Eskilstuna som har cirka 1 200 platser i centrum för sina 98 000 invånare.

Strängnäs centrala parkeringar har en genomsnittlig beläggning på 57 procent och det totala antalet parkeringar på Trädgårdsgatan och Källgatan innebär en minskning på totalt sju platser.

En förteckning över parkeringsplatser och hur beläggningen har sett ut i Strängnäs centrum finns på www.strangnas.se och där ligger också information om etapp 2, Källgatan.

Marianne Andersson (C)

Ordförande i Teknik- och fritidsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa