En satsning på lärlingsutbildning

28 september 2012 06:00

För att skapa fler vägar till jobb för unga satsar Alliansen på lärlingsutbildning och fler utbildningsplatser. Totalt satsas 8,1 miljarder kronor varav 2,2 miljarder nästa år. Viktiga satsningar och ett välkommet första steg mot ett utbyggt lärlingssystem som är en nyckel till lägre ungdomsarbetslöshet.

Den höga ungdomsarbetslösheten är en av de riktigt stora samhällsutmaningarna. Det är ett problem för samhället som helhet då arbetslöshet och utanförskap hos unga riskerar att leda till stora sociala problem. Men det är framför allt ett stort problem för alla de ungdomar som vill ha men inte får ett jobb.

Samtidigt ropar många företag efter personer med rätt kompetens. Vi har en hög arbetslöshet bland unga samtidigt som många rekryteringsförsök misslyckas. Företagen behöver personal med rätt utbildning och rätt kompetens.

I dag är var fjärde person i åldern 20–24 år arbetslös. Även om många av de arbetslösa studerar samtidigt som de söker jobb visar den officiella statistiken på höga trösklar in på svensk arbetsmarknad.

Alliansens politik sänker trösklarna in på arbetsmarknaden. De halverade socialavgifterna för unga är ett viktigt steg, liksom halveringen av restaurangmomsen. Jobbskatteavdraget har stärkt viljan att arbeta. Fortfarande kvarstår dock många stora utmaningar för att skapa fler vägar till arbete för unga.

Bristerna i utbildningssystemet innebär att många unga går ut skolan dåligt rustade för arbetslivet. Kopplingen mellan skola och näringsliv behöver stärkas. Därför görs satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen.

Alliansen satsar 8,1 miljarder kronor i ett ungdomspaket 2013–2016. 2,2 miljarder kronor nästa år och nästan 2,4 miljarder kronor 2014. Utöver lärlingssatsningen ökar antalet utbildningsplatser med ungefär 18 000 platser inom bland annat yrkesvux, yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Kännetecknande för länder som lyckas hålla nere ungdomsarbetslösheten är att de har en fungerande tradition med lärlingsutbildningar. Exempelvis är huvudförklaringen till Tysklands låga ungdomsarbetslöshet, enligt till exempel OECD, det väl utbyggda lärlingssystemet.

Alliansen bygger nu ut lärlingsutbildningen inom både gymnasiet och komvux med syfte att höja kvaliteten. Ersättningen för de arbetsgivare som erbjuder lärlingsplatser dubblas från 15 000 till 30 000 kronor per år. Det blir då mer attraktivt för företag att erbjuda lärlingsplats.

Alliansens satsningar på fler vägar till arbete för unga är mycket positivt. Steg tas nu i rätt riktning även i Sverige mot ett mer utbyggt lärlingssystem som lett till minskad ungdomsarbetslöshet i andra länder.

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamot

Andreas Carlson (KD)
Riksdagsledamot
Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Lotta Jonsson (KD)
Ordförande Kristdemokraterna Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!