Rättssäkerheten ska stärkas

19 november 2012 06:00

Rättsväsendet gör sitt bästa för att oskyldiga inte döms och att skyldiga inte kommer undan

Sverige är ett rättssäkert land. Rättsväsendet gör sitt bästa för att se till att oskyldiga inte döms och att skyldiga inte kommer undan. Men inget system är absolut felfritt och ibland framkommer nya uppgifter som visar att ett domslut har tagits på fel grunder. Därför stärker alliansregeringen rättssäkerheten genom att förtydliga möjligheten till resning.

Grundprincipen är att en dom som har vunnit laga kraft är orubblig, men i ett samhälle där vi värnar även sanningsprincipen är det viktigt att det finns möjlighet till en ny prövning (resning) om exempelvis nya bevis kommer i dagen.

Bestämmelserna om resning har varit luddiga och i vissa delar bristfälliga. Många regler har inte funnits nedskrivna i lag, utan bara funnits i praxis hos riksåklagaren och Högsta domstolen. Nu ökar vi rättssäkerheten och förutsebarheten för den enskilde genom att sätta detta på pränt.

De nya förslagen för med sig förändringar.

1. Under vissa förutsättningar är åklagaren skyldig att återuppta en förundersökning när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Jämfört med praxis som gällt sänks kraven något för att återuppta en förundersökning och det blir tydligare och mer förutsebart i vilka situationer åklagaren återupptar en förundersökning i resningssammanhang.

2. Domstolen får möjlighet att förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd i ett ärende om resning. Det innebär att åklagaren behöver återuppta förundersökningen. Den enskilde kan vända sig till domstol med en sådan begäran.

3. Både den tidigare dömde och målsäganden får rätt till rättsligt biträde när det behövs för att frågan om resning har blivit aktuell. Den tidigare dömde får då en offentlig försvarare. Den som har dömts för brott kan på det sättet få hjälp att utreda om det finns förutsättningar att ansöka om resning.

Vi tror att förslagen stärker rättssäkerheten markant för människor som har anledning att söka resning. Även för brottsoffer som kanske har genomgått en uppslitande process blir förfarandet tydligare när möjligheten att få ett målsägandebiträde fastställs i lagtexten.

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet är det viktigt att resningsinstitutet inte innebär en fjärde instans. Därför måste kraven vara fortsatt höga. Fram till nu har det i många fall varit praktiskt taget omöjligt att få resning utan stora ekonomiska resurser eller stor täckning i media och så ska det inte vara.

Det är i mycket sällsynta fall som resning ska vara aktuell. Men nålsögat får inte vara så litet att möjligheten är praktiskt taget obefintlig. De nya förändringarna garanterar såväl orubblighetsprincipen som sanningsprincipen. Så stärker vi rättssäkerheten i det svenska samhället.

Johan Linander (C)
Vice ordförande i justitieutskottet

Carl-Oskar Bohlin (M)
Ledamot i justitieutskottet

Johan Pehrson (FP)
Ledamot i justitieutskottet

Caroline Szyber (KD)
Ledamot i justitieutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!