Bred samsyn om vården i Sörmland

I en debattartikel i EK (13/4) beskriver moderaterna Iha Frykman och Magnus Leivik sin vision för den sörmländska vården.

18 april 2013 06:00

Budskapet är att vården ska vara enkel, snabb och säker. Frågan som infinner sig är: Finns det någon som har en avvikande uppfattning? Vår bedömning är att så inte är fallet. Tvärtom finns det en bred samsyn i Landstinget Sörmland, mellan majoritet och opposition, kring vikten av att forma en personcentrerad vård av högsta kvalitet i vårt län.

Hösten 2012 enades samtliga partier i landstingsfullmäktige om en gemensam färdplan för den sörmländska vården. Målsättningen är tydlig. För att bidra till en fortsatt god hälsoutveckling för den enskilde sörmlänningen ska vården aktivt arbeta för att stärka patientens ställning med fokus på inflytande, delaktighet och kontinuitet. Utgångspunkten är att alltid sätta patientens behov och unika förutsättningar före organisation och särintressen. Den enskilde patienten och dennes närstående ska involveras i planering och genomförande av den egna vården och ges likvärdig beslutsrätt kring vårdens innehåll.

Folkpartiet har, tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna, genomfört reformer i syfte att skapa en personcentrerad vård i Sörmland. Vårdlotsar har inrättats för att stödja patienter med särskilda vårdbehov. En valfrihets- och rättighetsservice har etablerats för att ge patienten information om valmöjligheter inom vården. En länsgemensam operationsplanering har skapats för ökad effektivitet och förbättrad samverkan mellan länets sjukhus. Den patient som inte erbjuds vård inom den lagstadgade vårdgarantin behöver inte längre betala någon avgift och ekonomisk ersättning utbetalas om en operation ställs in eller fördröjs av skäl som landstinget förorsakat. Det är numera möjligt att lista sig på valfri vårdcentral i Västmanland.

Vår vilja är att detta även ska omfatta vårdcentraler i Stockholm, Östergötland, Uppsala och Örebro. Tidigare begränsningar av det fria vårdvalet har tagits bort. Möjligheten att vända sig till vårdgivare i andra landsting, såväl privata som offentliga, har stärkts. Under 2013 genomförs en särskild tillgänglighetssatsning för att korta köerna till vård i Sörmland.

Vår uppfattning är att vården ska vara enkel, snabb och säker. Till skillnad från Moderaterna gör vi liberaler emellertid inte anspråk på pompösa epitetet som Sörmlands främsta sjukvårdsparti.

Folkpartiets ambition är i stället att varje dag arbeta intensivt för att genomföra reformer som bidrar till att forma en personcentrerad vård i vårt län. Moderaterna är självklart välkomna att delta i detta viktiga arbete. Det är avsevärt mer konstruktivt än att söka etikettera det egna partiets förtjänster.

Thomas Stääv
Länsförbundsordförande Folkpartiet Södermanland

Thomas af Bjur
Gruppledare Folkpartiet i landstinget Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!